Processing may take a few seconds...

Article


Title

Organizational preparation of central public administration bodies to manage the implementation of defense tasks Part III. Concept of tasks and organization of the organisational units of administrative offices of chief bodies of government administration for the management of the implementation of defence tasks. Part III. Concept of tasks and organization of the organisational units of administrative offices of chief bodies of government administration for the management of the implementation of defence tasks

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Przygotowanie organizacyjne naczelnych organów administracji publicznej do zarządzania realizacją zadań obronnych Część III. Koncepcja zadań i organizacji komórek organizacyjnych urzędów administracyjnych naczelnych organów administracji rządowej do zarządzania realizacją zadań obronnych

Year of publication

2021

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 202 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Administracja rządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Obronność państwa
 • Organizacja
 • Rząd (organ państwowy)
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie
EN
 • Defence capability of a State
 • Government
 • Government administration
 • Management
 • National security
 • Organization
 • State defence system
Abstract

EN Such bodies as the Council of Ministers, the Prime Minister and ministers in charge of departments of government administration, in order to exercise competencies in the field of defence, should have the ability to perform administrative functions to satisfy missions, goals and tasks in this matter assigned to them by the legislator. Their authority and duties in the defence field are closely related to their authority and duties in other areas of national security, so there is a need to arrange the organisational units set up for this purpose in such a way that their scope of action includes matters corresponding to the authority’s competence in the field of national security and defence, taken as a whole. Given the rank of the Council of Ministers and the Prime Minister in Poland, and their competencies in the area of national security, urgent changes are required to adapt the organisational units of the Chancellery of the Prime Minister (KPRM), and above all the Government Centre for Security (RCB). The RCB needs to be transformed so that it is able to fulfil the role of a national security and defence headquarters under the Council of Ministers and the Prime Minister. It would be an analytical-planning-coordination office, ensuring staff coordination of coherent, uninterrupted and continuous state activities in the field of state security and defence. Innovation in this respect would be accompanied by minor changes in the jurisdiction and structure of the organisational units comprising the KPRM. Following this, given the existing needs identified in the previous articles in this series, it seems necessary to make changes in ministries to implement a unified model of a national security organisational unit (e.g. Department for Security and Defence Affairs). In principle, these units should have similar missions and composition in all ministries, but some reasonable exceptions would occur in the Ministry of National Defence and the Ministry of the Interior and Administration. In others, there are and should be separate departments specific to those ministries (e.g. combating economic crime, international security policy, nature conservation, air protection and others).

PL Takie organy jak Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (premier) oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej, aby realizować kompetencje w dziedzinie obronnej, powinny posiadać zdolność do wypełniania funkcji administracyjnych w zaspokajaniu wyznaczonych im przez prawodawcę misji, celów izadań w tej materii. Ich uprawnienia i obowiązki w dziedzinie obronnej są ściśle powiązane z uprawnieniami i obowiązkami w innych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego, a zatem istnieje potrzeba takiego zorganizowania powoływanych do tego komórek organizacyjnych, aby w ich zakresie działania znajdowały się sprawy odpowiadające kompetencjom organów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, ujmowanym całościowo. Zważywszy na rangę Rady Ministrów i premiera w Polsce, i ich kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, pilnych zmian wymaga dostosowanie komórek organizacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a przede wszystkim Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To RCB należy przekształcić tak, aby było w stanie spełniać rolę krajowego sztabu ds. bezpieczeństwa i obronności państwa przy Radzie Ministrów i premierze. Byłby to urząd analityczno-planistyczno-koordynacyjny, zapewniający sztabową koordynację spójnych, niezakłóconych i ciągłych działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa. Innowacji w tym zakresie towarzyszyłyby niewielkie zmiany w zakresie właściwości i organizacji komórek organizacyjnych wchodzących w skład KPRM. W ślad za tym, z uwagi na istniejące potrzeby, określone w poprzednich artykułach z tej serii, rzeczą konieczną wydaje się być wprowadzenie zmian w ministerstwach na rzecz wdrożenia ujednoliconego modelu komórki organizacyjnej ds. bezpieczeństwa narodowego (np. Departamentu ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych). Co do zasady, komórki te powinny mieć podobne misje iskład we wszystkich ministerstwach, ale pewne uzasadnione odstępstwa występowałyby w ministerstwie obrony narodowej oraz ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. W innych istnieją i powinny funkcjonować odrębne, specyficzne dla tych resortów departamenty (np.: ds. zwalczania przestępczości ekonomicznej, polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony przyrody, powietrza i inne).

Date of online publication

15.12.2021

Pages (from - to)

664 - 679

DOI

10.5604/01.3001.0015.6172

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=226153

Comments

Bibliografia na stronach 677-678.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

15.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0