Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Operational Activities in the Field of Cybersecurity

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Działania operacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Operational activities
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Działania operacyjne
Abstract

EN The increase in cybercrime and the importance of cyberspace for the preparatory stage of crimes led to the redefinition of operational and exploratory activities. It has become desirable to move away from the concept of targeted surveillance and towards prevention systems used on a massive scale. This trend is manifested in using technological achievements like hacking software for legal purposes. The goal of this article is to define the concept of state-run on-line remote search of information systems, including the use of breakthrough security software like spyware, in the context of procedural- and pre-trial guarantees, the presumption of innocence and protection of privacy. The article attempts to verify the following research hypothesis: that the creation of new appropriate guarantees (institutional, substantive and procedural) for the digital environment is required since the existing safeguards appropriate to the actions in the real world cannot be applied by analogy in the digital environment without influencing the effectiveness of the measures. The legal framework for operational activities in the digital world must take into account the requirement of subsidiarity and necessity of maintaining a balance between effective criminal law and respect for privacy.

PL Wzrost cyberprzestępczości i znaczenie cyberprzestrzeni dla etapu przygotowawczego przestępstw doprowadziły do przedefiniowania działań operacyjnych i rozpoznawczych. Pożądane stało się odejście od koncepcji ukierunkowanego nadzoru na rzecz systemów prewencyjnych stosowanych na masową skalę. Trend ten przejawia się w wykorzystywaniu osiągnięć technologicznych, takich jak oprogramowanie hakerskie, do celów prawnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie koncepcji państwowego zdalnego wyszukiwania on-line systemów informatycznych, w tym wykorzystania przełomowego oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak oprogramowanie szpiegujące, w kontekście gwarancji proceduralnych i przedprocesowych, domniemania niewinności i ochrony prywatności. W artykule podjęto próbę zweryfikowania następującej hipotezy badawczej: że konieczne jest stworzenie nowych odpowiednich gwarancji (instytucjonalnych, merytorycznych i proceduralnych) dla środowiska cyfrowego, ponieważ istniejące zabezpieczenia odpowiednie dla działań w świecie rzeczywistym nie mogą być stosowane przez analogię w środowisku cyfrowym bez wpływu na skuteczność środków. Ramy prawne działań operacyjnych w świecie cyfrowym muszą uwzględniać wymóg pomocniczości i konieczność utrzymania równowagi między skutecznym prawem karnym a poszanowaniem prywatności.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

455 - 463

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_27

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_27

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0