Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ochrona amerykańskiego stylu życia jako wartości w strategii cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Roczniki Nauk Społecznych

Journal year: 2021 | Journal volume: Tom 13(49) | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Styl życia
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Wolność
  • Stany Zjednoczone (USA
EN
  • American way of life
  • Cyberspace
  • Cybersecurity
  • Freedom
Abstract

PL Wydana w 2018 r. przez administrację Donalda Trumpa Narodowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jako pierwszy filar wskazała m.in. ochronę amerykańskiego stylu życia. Artykuł ma celu przedstawienie amerykańskiego stylu życia jako wartości, która łączy Amerykanów, staje się symbolem Ameryki i jednocześnie jest jednym z haseł politycznych partii republikańskiej. Na amerykański styl życia składa się wiele cech, tj. prawa człowieka i podstawowe wolności, m.in. wolność słowa, wolność zgromadzeń i stowarzyszania się podlegają ochronie prawnej, w tym także w cyberprzestrzeni. Zdaniem Trumpa rozwój Internetu spowodował jeden z największych postępów od czasów rewolucji przemysłowej, umożliwiając wielki postęp w handlu, służbie zdrowia, komunikacji i w każdym elemencie infrastruktury krajowej, a Stany Zjednoczone stawiają sobie za cel przestrzeganie zasad ochrony i promowania otwartego, interoperacyjnego, niezawodnego i bezpiecznego Internetu

EN The National Cybersecurity Strategy of the United States of America, issued in 2018 by the Donald Trump administration, indicated as the first pillar, among others, preserving the American way of life. The article aims to present the American way of life as a value that binds Americans, becomes symbols of America and at the same time is one of the political slogans of the Republi-can party. The American way of life consists of a number of features, including human rights and fundamental freedoms, including freedom of speech, freedom of assembly and association are legally protected, including in cyberspace. According to Trump, the development of the Internet has made one of the greatest advances since the industrial revolution, enabling great advances in trade, health-care, communications and every element of the national infrastructure, and the United States aims to uphold the principles of protecting and promoting open, interoperable, reliable and secure Internet

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

23 - 39

URL

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0