Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działalność separatystyczna mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN The Belarusian Minority’s Separatist Activities in Polish Second Republic

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Białorusini
  • Mniejszości narodowe
  • Polityka narodowościowa
  • Separatyzm
  • II Rzeczpospolita
  • Polska 1918-1939 r.
Abstract

PL W okresie międzywojennym polskie władze dążyły do asymilacji mniejszości białoruskiej poprzez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną oraz oświatę. Z pomocą wojska i policji polskie władze rozbijały struktury dążącego do niepodległości białoruskiego ruchu narodowego, który prowadził działania dywersyjne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Białoruski separatyzm był inspirowany przez Litwę, Niemcy i ZSRR. Przymusową asymilację narodową i państwową ułatwiała słabość ekonomiczna i społeczna mniejszości białoruskiej w Polsce.

Pages (from - to)

215 - 248

Book

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Points of MNiSW / chapter

20.0