Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analysis of Social Pathology in the Opinion of Community Inhabitants to Increase Threat Resilience in Communities at the Local Level

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: issue 3B

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Patologia społeczna
 • Rezyliencja
 • Społeczności lokalne
 • Zarządzanie
EN
 • Public co-management
 • Social pathologies
 • Resilience management in local communities
 • Resilience to threats
 • Local management
 • Community safety at the local level
Streszczenie

PL Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z wpływem patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania, przemoc i agresja w rodzinie, alienacja społeczna i przestępczość, na kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Design/Metodologia/Podejście: Główny problem badawczy został przedstawiony w postaci pytania: Jak ważne jest identyfikowanie i rozwiązywanie patologii społecznych w kształtowaniu prężności społeczności na poziomie lokalnym? Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego techniką ankiety, z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Do opracowania wyników ankiety wykorzystano pakiet oprogramowania Statistica v.13.1. Ustalenia: Można argumentować, że zakrojone na szeroką skalę działania podejmowane w społecznościach lokalnych, takie jak: podejmowanie działań prewencyjnych, kampanie informacyjne, oraz współpraca z różnymi instytucjami, które zajmują się analizowanymi patologiami społecznymi, mają pozytywny wpływ na kształtowanie odporności na zagrożenia w badanych społecznościach lokalnych. Wnioski praktyczne: Uzyskane dane empiryczne pozwoliły na ustalenie bezpośredniego związku między występowaniem patologii społecznych a ich wpływem na kształtowanie się odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Oryginalność/Wartość: Artykuł przedstawia podejście autora do poznania patologii społecznych oraz wskazanie ich wpływu na poczucie kształtowania odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Uzyskane dane empiryczne pozwoliły na ustalenie bezpośredniego związku między występowaniem patologii społecznych a ich wpływem na kształtowanie się odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Oryginalność/Wartość: Artykuł przedstawia podejście autora do poznania patologii społecznych oraz wskazanie ich wpływu na poczucie kształtowania odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Uzyskane dane empiryczne pozwoliły na ustalenie bezpośredniego związku między występowaniem patologii społecznych a ich wpływem na kształtowanie się odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych. Oryginalność/Wartość: Artykuł przedstawia podejście autora do poznania patologii społecznych oraz wskazanie ich wpływu na poczucie kształtowania odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych.

EN Purpose: This article aims to present issues related to the influence of social pathologies, such as alcoholism, drug addiction, violence and aggression in the family, social alienation, and crime, on shaping resilience to threats in local communities. Design/Methodology/Approach: The main research problem was presented in the form of the following question: How important is identifying and addressing social pathologies in shaping community resilience at the local level? A diagnostic poll method was used to solve the presented research problem, carried out using a survey technique, using survey questionnaire tool. The Statistica v.13.1 software package was used to develop the survey results. Findings: It may be argued that wide-scale activities undertaken in local communities, such as: launching preventive actions, information campaigns, and cooperation with various institutions that deal with analyzed social pathologies, have a positive influence on shaping resilience to threats in the studied local communities. Practical Implications: The empirical data obtained allowed us to establish a direct relationship between the occurrence of social pathologies and their impact on the formation of resilience to threats in local communities. Originality/Value: The article presents the author's approach to cognition of social pathologies and an indication of their influence on the sense of shaping resilience to threats in local communities.

Strony (od-do)

563 - 575

DOI

10.35808/ersj/2482

URL

https://www.ersj.eu/journal/2482

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia

30.09.2021 (Data domniemana)

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0