Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Awatar: wczoraj fantazją, dzisiaj rzeczywistością, jutro – nowym narzędziem współczesnego marketingu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Avatar: yesterday a fantasy, today a reality, tomorrow – a new tool of contemporary marketing

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Badania naukowe
 • Informatyzacja
 • Innowacje
 • Jakość usług
 • Klient
 • Komunikacja
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing
 • Nowe technologie
 • Organizacja
 • Przedsiębiorstwo
 • Rzeczywistość wirtualna
 • Samorząd terytorialny
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Usługi elektroniczne
 • Zarządzanie
EN
 • Artificial intelligence
 • Communication
 • Digital technogies
 • Innovation
 • Management
 • Marketing
 • New technologies
 • Organization
 • Technology
 • Virtual reality
Streszczenie

PL Publikacja pt. Awatar: wczoraj fantazją, dzisiaj rzeczywistością, jutro – nowym narzędziem współczesnego marketingu ma charakter empiryczny – rozważania zamieszczone w opracowaniu dotyczą przede wszystkim analiz wyników badań własnych. Główną przesłanka motywująca do przygotowania publikacji była chęć zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania awatar, traktowanego jako nowoczesne narzędzie interakcji i komunikacji pomiędzy instytucją (tu: JST) a klientem (tu: petentem). Celem artykułu jest wskazanie innowacyjnych rozwiązań, które są już stosowane w praktyce. Dodatkowo zaprezentowano zarówno metodologię prowadzenia badań (analiza literatury, wywiady, ankiety), jak i wskazano na możliwości wykorzystania ich wyników w narzędziu awatar. W artykule zawarto kilka wniosków i rekomendacji końcowych, dotyczących między innymi możliwości zastosowania, po fazie testów, urządzenia awatar do komunikacji marketingowej zarówno w JST, jak i przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.

EN The publication entitled Avatar: yesterday is a fantasy, today is reality, tomorrow – the new tool of contemporary marketing is empirical – the considerations included in the study mainly concern the analysis of the results of own research. The main motivation for the preparation of the publication was the willingness to present an innovative avatar solution, treated as a modern tool for interaction and communication between the institution (here: JST) and the client (here: the applicant). The aim of the article is to indicate innovative solutions that are already used in practice. Additionally, the research methodology (literature analysis, interviews, questionnaires) was presented, as well as the possibilities of using their results in the avatar tool. The article contains several conclusions and final recommendations, concerning, inter alia, the possibility of using the avatar device for marketing communication both in local government units and in enterprises and other organizations after the testing phase. Keywords: customer service, marketing communication, avatar, digitization, artificial intelligence

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

22 - 33

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/1BACF093-CE25-4312-96FF-3E9ACFDD194F

Uwagi

Bibliografia na stronie 32.

Książka

Dysfunkcje i szanse współczesnego społeczeństwa

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Data udostępnienia

2021

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0