Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dziedziny, zakres i zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Domains, scope and rules of non-military defense preparations in Poland

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 275 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Przygotowania obronne państwa
  • System obronny państwa
EN
  • Public administration
  • National security
  • Poland
  • State defence preparations
  • State defence system
Abstract

PL Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są procesem podejmowania określonych działań przez organy właściwe w tym zakresie, na podstawie obowiązującego prawa. Ważnym aspektem w procesie tych przygotowań, zapewniającym racjonalne postępowanie wszystkich jego uczestników, jest określenie dziedzin, zakresu oraz zasad (reguł) obowiązujących w procesie tych przygotowań. Sentencją mojej pracy na etapie pogłębiania wiedzy w przedmiotowym zakresie, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Kierując się tą maksymą, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione dziedziny, zakres oraz zasady obowiązujące w procesie tych przygotowań. Zaprezentowane w artykule treści są rezultatem dociekań autora nad wybranymi problemami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w integrującym się systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu opracowania, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów.

EN Non-military defence preparations of the state are a process of undertaking specific actions by the competent authorities in this respect, on the basis of applicable law. An important aspect in the process of these preparations, ensuring the rational behaviour of all its participants, is the definition of the areas, scope and principles (rules) applicable in the process of these preparations. The sentence of my work at the stage of deepening knowledge in the field was the well-known saying that today it is not enough to "know that" or "know how", but you need to "know why". Guided by this maxim, as well as the need to systematize knowledge in the field of non-military defense preparations of the state, the present study presents the fields, scope and principles applicable in the process of these preparations. The content presented in the article is the result of the author's inquiries into selected problems of non -military defence preparations of the state in the integrating national security system. Given the nature of the problem, it should be remembered that non-military defence preparations of the state constitute a vast interdisciplinary area of knowledge. Therefore, the author had to adopt certain restrictions referring to the title of the study, whichin consequence led to the selection of specific priorities.

Date of online publication

30.06.2021

Pages (from - to)

29 - 42

DOI

10.34752/2021-b275

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/107/108

Comments

Bibliografia na stronach 41-42.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0