Processing may take a few seconds...

Article


Title

" New space ( nowa era działaności w Kosmosie ) - problemy prawne i gospodarcze oraz kwestie bezpieczeństwa"

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Published in

Roczniki Nauk Prawnych

Journal year: 2020 | Journal volume: Vol.30 | Journal number: No 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo kosmiczne
 • Kosmos
 • Komercjalizacja
 • Satelita
EN
 • Commercialization
 • New Era
 • Small satellites
 • Space debris
 • Space resources
 • Security
Abstract

PL New Space (nowa era działalności w Kosmosie) oznacza ewolucyjny proces od ery ko-mercjalizacji i prywatyzacji, którą charakteryzowały kontrakty rządowe (gdzie rząd działał jako najemca i nabywca sprzętu) do ery komercyjnej, gdzie rząd i firmy prywatne nabywają usługi z sektora prywatnego. Stała komercjalizacja wymaga dostosowania istniejącego prawodawstwa do aktualnych potrzeb i wyzwań. Istnieje ponadto potrzeba wspólnego zrozumienia zasad swobo-dy dostępu do przestrzeni kosmicznej oraz potrzeba jej globalnego rozwoju. Obowiązki nałożone w art. VI układu kosmicznego (OST) z 1967 r., dotyczące autoryzacji i stałego nadzoru, są w gestii państw. Kwestia związana z jurysdykcją staje się dotkliwa dla pod-miotów prywatnych, kiedy ta wolność zostaje transponowana na poziom narodowy i prywatny. Koncepcja odpowiedzialności za działalność niezgodną z zasadami prawa międzynarodowego, w tym działalność podmiotów prywatnych, i odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, w tym przez prywatnych operatorów, staje się najbardziej fundamen-talną kwestią międzynarodowego prawa kosmicznego z perspektywy prywatyzacji działalności kosmicznej. Państwa są więc zmuszane do podjęcia wewnętrznych działań, do monitorowania i kontroli działalności prywatnej przedsiębiorców. Współdziałanie międzynarodowej i krajowej legislacji jest konieczne w obliczu prywatyzacji działalności kosmicznej. Państwa kontrolują prywatne przedsiębiorstwa, mają mechanizmy legislacyjne potrzebne do ustalenia reżimu licencjonowania i monitoringu oraz system sankcji. Wyzwania gospodarcze i te związane z bezpieczeństwem, przedstawione w pracach nad działalnością kosmiczną w „nowej erze działalności w kosmosie” i z nimi związane ograniczenia i problemy pokazują, jak ważna jest pokojowa współpraca między państwami

EN There is no one definition of the term “New Space”. The term is commonly used by those in-volved in construction spacecraft, as well as in the creation of space law. This term may mean the evolutionary process since the era of commercialization and privatization, which was character-ized by government contracts (where the government acted as tenant and purchaser of the equip- NEW SPACE (NOWA ERA DZIAŁALNOŚCI W KOSMOSIE) 159ment) until the commercial era, where the government and private companies purchase services from the private sector. The era of New Space as a new model of activities in space poses new challenges for: governments, new space market actors as well as lawmakers. Permanent commer-cialization needs to adapt existing legislation to meet current needs and challenges. There is a need for common understanding freedom of access to space and the need for its global develop-ment in the New Space era. The economic and security challenges presented in the work in space activity in New Space and related to with them, the limitations and problems show how important peaceful cooperation between states is.

Pages (from - to)

137 - 159

DOI

10.18290/rnp20303-7

URL

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/16132/15500

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0