Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa morskiej infrastruktury państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Introduction to the issues of security of the state maritime infrastructure

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe SGSP

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 78

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Gospodarka morska
 • Infrastruktura krytyczna
 • Infrastruktura techniczna
 • Porty
 • Ryzyko
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Porty morskie
 • Polityka bezpieczeństwa
EN
 • Crisis management
 • Critical infrastructure
 • Government policy
 • Harbours
 • Marine resources
 • National security
 • Risk
 • Safety
 • State defence system
 • Security policy
Abstract

PL W artykule przedstawiono elementy infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Zostały one podzielone na cztery mniejsze podgrupy, z których jedną stanowią elementy morskiej infrastruktury państwa. Za cel opracowania przyjęto identyfikację elementów infrastruktury morskiej państwa oraz wskazanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla tych elementów, a także ocena ryzyka ich zmaterializowania się. W pierwszej części artykułu dokonano identyfikacji i analizy elementów infrastruktury bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem jej elementów morskich oraz dokonano ich charakterystyki. Kolejne fragmenty opracowania stanowi opis uwarunkowań identyfikacji zagrożeń dla morskiej infrastruktury państwa określonego rodzaju, stąd też charakterystyka odnosząca się do samych zagrożeń jest zwięzła i syntetyczna. Końcową część artykułu poświęcono ocenie ryzyka materializacji zagrożeń oraz zdolności ochronno-obronnej państwa, określając finalnie ryzyko wystąpienia dysfunkcji morskiej infrastruktury państwa określonego rodzaju. Autorzy swoje dociekania badawcze i wnioski z nich płynące ograniczyli wyłącznie do uwarunkowań krajowych. Ponadto autorzy mają świadomość, że problematyka, jaką poruszają w artykule, jest tak obszerna, że nie sposób jej wyczerpać w zwięzłym opracowaniu. Z tego powodu artykuł ma charakter wprowadzenia do problematyki bezpieczeństwa morskiej infrastruktury państwa w formule ogólnej i w przyszłości będzie rozwijany (uszczegóławiany) w odrębnych opracowaniach.

EN The paper presents elements of the state security infrastructure. They have been di-vided into four smaller subgroups, one of which is the state maritime infrastructure. The aim of the paper was to identify elements of the state maritime infrastructure and to indicate potential sources of hazards to these elements, as well as to assess the risk of their materialization. The first part of the article identifies and analyzes elements of the state security infrastructure, with particular emphasis on its mari-time elements, and describes their characteristic features. The subsequent fragments of the study describe conditions for identifying hazards to a country’s maritime infrastructure of a specific type, hence the characteristics relating to the threats themselves are concise and synthetic. The final part of the article has been dedicated to assessments of the risk of occurrence of hazards and the state’s protective and defense capacity, defining the risk of a specific type of maritime infrastructure dys-function. The authors limited their research findings and the conclusions resulting from them only to national conditions. Moreover, the authors are aware of the fact that the subject matter of the article is so extensive that it is impossible to exhaust it in a study of a dozen pages or so. For this reason, the article is an introduction to the issue of the safety of the state maritime infrastructure in a general formula and will be developed (detailed) in separate studies in the future.

Date of online publication

29.06.2021

Pages (from - to)

169 - 193

DOI

10.5604/01.3001.0015.0087

URL

https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/article/details?id=217475

Comments

Bibliografia na stronie 192.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0