Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa morskiej infrastruktury państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Introduction to the issues of security of the state maritime infrastructure

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe SGSP

Rocznik: 2021 | Tom: t. 78

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Gospodarka morska
 • Infrastruktura krytyczna
 • Infrastruktura techniczna
 • Porty
 • Ryzyko
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Porty morskie
 • Polityka bezpieczeństwa
EN
 • Crisis management
 • Critical infrastructure
 • Government policy
 • Harbours
 • Marine resources
 • National security
 • Risk
 • Safety
 • State defence system
 • Security policy
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono elementy infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Zostały one podzielone na cztery mniejsze podgrupy, z których jedną stanowią elementy morskiej infrastruktury państwa. Za cel opracowania przyjęto identyfikację elementów infrastruktury morskiej państwa oraz wskazanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla tych elementów, a także ocena ryzyka ich zmaterializowania się. W pierwszej części artykułu dokonano identyfikacji i analizy elementów infrastruktury bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem jej elementów morskich oraz dokonano ich charakterystyki. Kolejne fragmenty opracowania stanowi opis uwarunkowań identyfikacji zagrożeń dla morskiej infrastruktury państwa określonego rodzaju, stąd też charakterystyka odnosząca się do samych zagrożeń jest zwięzła i syntetyczna. Końcową część artykułu poświęcono ocenie ryzyka materializacji zagrożeń oraz zdolności ochronno-obronnej państwa, określając finalnie ryzyko wystąpienia dysfunkcji morskiej infrastruktury państwa określonego rodzaju. Autorzy swoje dociekania badawcze i wnioski z nich płynące ograniczyli wyłącznie do uwarunkowań krajowych. Ponadto autorzy mają świadomość, że problematyka, jaką poruszają w artykule, jest tak obszerna, że nie sposób jej wyczerpać w zwięzłym opracowaniu. Z tego powodu artykuł ma charakter wprowadzenia do problematyki bezpieczeństwa morskiej infrastruktury państwa w formule ogólnej i w przyszłości będzie rozwijany (uszczegóławiany) w odrębnych opracowaniach.

EN The paper presents elements of the state security infrastructure. They have been di-vided into four smaller subgroups, one of which is the state maritime infrastructure. The aim of the paper was to identify elements of the state maritime infrastructure and to indicate potential sources of hazards to these elements, as well as to assess the risk of their materialization. The first part of the article identifies and analyzes elements of the state security infrastructure, with particular emphasis on its mari-time elements, and describes their characteristic features. The subsequent fragments of the study describe conditions for identifying hazards to a country’s maritime infrastructure of a specific type, hence the characteristics relating to the threats themselves are concise and synthetic. The final part of the article has been dedicated to assessments of the risk of occurrence of hazards and the state’s protective and defense capacity, defining the risk of a specific type of maritime infrastructure dys-function. The authors limited their research findings and the conclusions resulting from them only to national conditions. Moreover, the authors are aware of the fact that the subject matter of the article is so extensive that it is impossible to exhaust it in a study of a dozen pages or so. For this reason, the article is an introduction to the issue of the safety of the state maritime infrastructure in a general formula and will be developed (detailed) in separate studies in the future.

Data udostępnienia online

29.06.2021

Strony (od-do)

169 - 193

DOI

10.5604/01.3001.0015.0087

URL

https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/article/details?id=217475

Uwagi

Bibliografia na stronie 192.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0