Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The System of Control and Supervision of Operators of Essential Services, Digital Service Providers and Entities Providing Cybersecurity Services

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Additional title

PL System Kontroli i Nadzoru Operatorów Usług Kluczowych, Dostawców Usług Cyfrowych oraz Podmiotów Świadczących Usługi Cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Digital services
  • System of control
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Usługi cyfrowe
  • Usługi elektroniczne
Abstract

EN Cyberprzestrzeń stała się nowym środowiskiem bezpieczeństwa. Postęp technologiczny dodał nowy rodzaj zagrożenia do tak zwanych zagrożeń "fizycznych" – "zagrożeń ICT". Wiąże się to z koniecznością dokonania licznych zmian, zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Rozważania podejmowane w pracy mają na celu zdefiniowanie systemu kontroli i nadzoru w środowisku cyberprzestrzeni. Istotnym zagadnieniem badawczym jest kwestia systemu kontroli i nadzoru nad operatorami usług kluczowych, dostawcami usług cyfrowych oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Polscy ustawodawcy wprowadzili zasadę nadzoru nad funkcjonowaniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji oraz właściwe organy ds. cyberbezpieczeństwa. W artykule omówiono zasady nadzoru i kontroli przyjęte w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce.

PL Cyberspace has become a new security environment. Technological progress added a new type of threat to the so-called “physical” threats—“ICT threats”. This entails the need to make numerous changes, both in legal and organisational terms. The considerations undertaken at work are aimed at defining the control and supervision system in the cyberspace environment. The issue of the system of control and supervision of operators of essential services, digital service providers and entities providing services in the field of cybersecurity is an important research issue. The Polish legislators have introduced the principle of supervision over the functioning of the national cybersecurity system, which is exercised by the minister competent for computerisation and competent authorities for cybersecurity. The article discusses the principles of supervision and control adopted in the Act of 5 July 2018 on the National Cybersecurity System in Poland.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

347 - 364

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_21

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_21

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Ministry points / chapter

20.0