Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The Obligations of Public Entities

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Obowiązki podmiotów publicznych

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Public entities •
  • Responsibilities
PL
  • Informacja publiczna
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
Abstract

EN The author presents the structure and principles which the Polish legislature imposes on public entities in the field of cybersecurity. The analysed regulations cover government authorities, state control authorities, law enforcement authorities, courts (both common and special), local government units and their associations (including metropolitan unions), budgetary units and Budget establishments, executive agencies, budgetary institutions, the Social Insurance Institution (ZUS) and managed funds, the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) and the funds managed by its President, the National Health Found, public universities, and the Polish Academy of Sciences. In addition to these public finance entities, special cybersecurity obligations have been imposed on research institutes, the National Bank of Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Office of Technical Inspection (UDT), the Polish Air Navigation Services Agency (PENSA), Polish Centre for Accreditation (PCA), the National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) and the provincial funds, as well as municipal companies. Despite differences in the form of activity (including possession or absence of legal personality), it is commonly agreed that the analysed regulations treat public entities as public administration authorities, at least in the functional sense, as evidenced by the indication that the obligations of public entities should be carried out within the framework of public tasks

PL Autor przedstawia strukturę i zasady, jakie polski ustawodawca narzuca podmiotom publicznym w zakresie cyberbezpieczeństwa. Analizowane regulacje obejmują organy rządowe, organy kontroli państwowej, organy ścigania, sądy (zarówno powszechne, jak i specjalne), jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia (w tym związki metropolitalne), jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje budżetowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane fundusze, Rolniczą Kasę Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) oraz fundusze zarządzane przez jej Prezesa, Narodowa Szkoła Zdrowia, uczelnie publiczne i Polska Akademia Nauk. Oprócz tych podmiotów finansów publicznych na instytuty badawcze, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PENSA), Polskie Centrum Akredytacji (PCA), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiM) oraz fundusze wojewódzkie nałożono szczególne obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także spółki komunalne. Pomimo różnic w formie działalności (w tym posiadania lub braku osobowości prawnej) powszechnie uznaje się, że analizowane przepisy traktują podmioty publiczne jako organy administracji publicznej, przynajmniej w sensie funkcjonalnym, o czym świadczy wskazanie, że obowiązki podmiotów publicznych powinny być realizowane w ramach zadań publicznych.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

331 - 345

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_20

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-78551-2_20.pdf

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0