Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The Duties and Legal Status of the Government Plenipotentiary for Cybersecurity and the College for Cybersecurity

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Obowiązki i status prawny Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • College for Cybersecurity
  • Government Plenipotentiary for cybersecurity
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Sieci teleinformatyczne
Abstract

EN The imposition of the NIS Directive results in the adoption of the NCSA. A special role in this system is played by the Government Plenipotentiary for Cybersecurity, whose primary task is to coordinate activities and implement the government’s policy in the field of cybersecurity. The Plenipotentiary supervises the risk management process of the national cybersecurity system using aggregated data and indicators developed with the participation of competent authorities for cybersecurity matters, CSIRT MON, CSIRT NASK and CSIRT GOV. The Plenipotentiary’s tasks in this area also include providing opinions on government documents, including draft legal acts that affect the implementation of cybersecurity tasks. The Government Plenipotentiary is also one of the members of the College at the Council of Ministers, which acts as an advisory and consultative body on cybersecurity. The NCSA also indicates the scope of cooperation of the Government Plenipotentiary with the competent authorities for cybersecurity, which concerns cooperation in matters related to cybersecurity with other countries, organisations and international institutions.

PL Nałożenie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji skutkuje przyjęciem NCSA. Szczególną rolę w tym systemie odgrywa Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, którego podstawowym zadaniem jest koordynacja działań i realizacja polityki rządu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pełnomocnik nadzoruje proces zarządzania ryzykiem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale właściwych organów ds. cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK oraz CSIRT GOV. Do zadań Pełnomocnika w tym zakresie należy również opiniodawanie dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, które wpływają na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pełnomocnik Rządu jest również jednym z członków Kolegium przy Radzie Ministrów, które pełni funkcję organu doradczo-konsultacyjnego ds. cyberbezpieczeństwa. NCSA wskazuje również zakres współpracy Pełnomocnika Rządu z właściwymi organami ds. cyberbezpieczeństwa, która dotyczy współpracy w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

277 - 289

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_18

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78551-2

Comments

Strony uzupełnię po ukazaniu się publikacji

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0