Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Role of the Minister Competent for Computerisation in the Cybersecurity System

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Rola ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Cybersecurity system
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberbezpieczeństwo
Abstract

EN A public administration authority, as a functional unit of public administration, is responsible for the implementation and quality of public services. The areas of competence of administrative authorities often refer to a specific field. This is also the case with computerisation. The processes it involves are closely related to innovation, new technologies and science. Computerisation has formed the substantive area of activities of various ministries. The minister competent for computerisation performs a range of organisational and reporting tasks and is responsible for the monitoring the implementation of the Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland and the performance of action plans for its implementation. The minister prepares annual reports on significant incidents reported by operators of essential services and substantial incidents reported by digital service providers, being responsible for monitoring the strategic dimension of cybersecurity.

PL Organ administracji publicznej, jako funkcjonalna jednostka administracji publicznej, jest odpowiedzialny za wdrażanie i jakość usług publicznych. Obszary kompetencji organów administracyjnych często odnoszą się do konkretnej dziedziny. Tak jest również w przypadku informatyzacji. Procesy, które się z tym wiążą, są ściśle związane z innowacjami, nowymi technologiami i nauką. Informatyzacja ukształtowała merytoryczny obszar działalności różnych resortów. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje szereg zadań organizacyjnych i sprawozdawczych oraz jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizację planów działania na rzecz jej realizacji. Minister przygotowuje coroczne sprawozdania na temat istotnych incydentów zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych oraz istotnych incydentów zgłaszanych przez dostawców usług cyfrowych, odpowiadając za monitorowanie strategicznego wymiaru cyberbezpieczeństwa.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

253 - 275

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_17

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_17

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Ministry points / chapter

20.0