Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The Authorities Competent for Cybersecurity

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Organy właściwe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Authorities competent
  • Crisis management
  • Cyber security
  • Government administration
  • Poland
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Krajowy system cyberbezpieczenstwa
  • Kontrola
Abstract

EN Authorities competent for cybersecurity matters are indicated in Article 41 of the NCSA. The legislator created a catalogue of organs, at the same time specifying the scope of their properties. The legislator, while creating the catalogue of competent authorities, indicated among them ministers managing government administration departments. The Polish Financial Supervision Authority is an exception. Various legal doubts arise in analysing the legal status of authorities and the scope of their tasks. First of all, the authorities competent for cybersecurity were explicitly indicated as an element of the National Cybersecurity System, but their exact indication as public entities was missing. Secondly, attention should be paid to the overlapping of competences of authorities competent for cybersecurity with the competent authorities in the field of crisis management. The specified catalogue of the scope of tasks of the organs was limited to listing their individual tasks. In the implementation of tasks, public administration bodies use their imperious forms of activity. It is also worth noting that the competent authorities consult and cooperate with relevant national law enforcement and national data protection authorities. The presence of various legal problems and issues was the motivation behind this article.

PL Organy właściwe w kwestiach cyberbezpieczeństwa wskazano w art. 41 NCSA. Ustawodawca stworzył katalog narządów, określając jednocześnie zakres ich właściwości. Ustawodawca, tworząc katalog właściwych organów, wskazał wśród nich ministrów zarządzających departamentami administracji rządowej. Komisja Nadzoru Finansowego jest wyjątkiem. Różne wątpliwości prawne pojawiają się przy analizie statusu prawnego organów i zakresu ich zadań. Przede wszystkim organy właściwe w zakresie cyberbezpieczeństwa zostały wyraźnie wskazane jako element Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, ale brakowało ich dokładnego wskazania jako podmiotów publicznych. Po drugie, należy zwrócić uwagę na nakładanie się kompetencji organów właściwych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z właściwymi organami w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Określony katalog zakresu zadań organów ograniczał się do wyszczególnienia ich poszczególnych zadań. W realizacji zadań organy administracji publicznej wykorzystują swoje władcze formy działalności. Warto również zauważyć, że właściwe organy konsultują się i współpracują z odpowiednimi krajowymi organami ścigania i krajowymi organami ochrony danych. Obecność różnych problemów prawnych i problemów była motywacją tego artykułu.

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

209 - 221

Physical description

Zarządzanie w administracjiUstawa o Krajowym Systemie CyberbezpieczeństwaKomisja Nadzoru Finansowego (KNF)Organy właściwe w dziedzinie cyberbezpieczeństwaNadzór i kontrola w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_14

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_14

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.10.2021 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0