Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cybersecurity as a Public Task in Administration

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Cyberbezpieczeństwo jako zadanie publiczne w administracji

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Public administration
  • Public tasks
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Zadania publiczne
Abstract

EN Contemporary models of public administration have been formed by various political, social and economic conditions. Public tasks are carried out on the basis of legal provisions under the conditions of applying specific decisionmaking rules and organisational techniques, which include specific principles, procedures and practice—experience. These features characterise public administration as a system of operations, also in relation to cyberspace. The transformations associated with the computerisation and dissemination of information and communication technologies have meant that the duty of public administration in the information age is, on the one hand, to synchronise the activities of entities belonging to different sectors, and on the other, to manage complex networks, as well as to adapt the functioning of public administration to using new technologies. The goal of cybersecurity management is to provide optimal cost protection; to determine which risks can be avoided and how, using both organisational and technical solutions, the risk can be minimised to an acceptable level.

PL Współczesne modele administracji publicznej kształtowały różne uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze. Zadania publiczne realizowane są na podstawie przepisów prawa w warunkach stosowania określonych zasad podejmowania decyzji oraz technik organizacyjnych, które obejmują określone zasady, procedury i praktyka – doświadczenie. Cechy te charakteryzują administrację publiczną jako system działania, również w odniesieniu do cyberprzestrzeni. Przekształcenia związane z informatyzacją i upowszechnianiem technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawiły, że obowiązkiem administracji publicznej w dobie informacji jest z jednej strony synchronizacja działań podmiotów należących do różnych sektorów, a z drugiej zarządzanie złożonymi sieciami, a także dostosowanie funkcjonowania administracji publicznej do korzystania z nowych technologii. Celem zarządzania cyberbezpieczeństwem jest zapewnienie optymalnej ochrony kosztowej; określenie, jakiego ryzyka można uniknąć i w jaki sposób, stosując zarówno rozwiązania organizacyjne, jak i techniczne, ryzyko można zminimalizować do akceptowalnego poziomu.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

191 - 208

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_13

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_13

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0