Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Cybersecurity strategy
PL
  • Bezpieczeństwo informacje
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Strategia bezpieczeństwa
Abstract

EN Directive 2016/1148 obliged each Member State to have a national strategy in the field of network and information system security, defining strategic goals and specific policy actions to be implemented. The adoption of the “Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland” is also a requirement to implement the provision of Article 68 of the Act of 5 July 2018 on the National Cybersecurity System. The strategy for the years 2019–2024, which defines targets in the field of cybersecurity, set the main goal, i.e. increasing the level of resilience to cyber threats and increasing the level of information protection in the public, military, and private sectors and promoting knowledge and good practices enabling citizens to better protect their information. As part of the activities planned in the Strategy until 2024, the Government of the Republic of Poland will systematically strengthen and develop the National Cybersecurity System. The activities include systemic organisational, operational, technological, and legal solutions, creating social attitudes and conducting scientific research in order to ensure compliance with high cybersecurity standards in the area of software, devices and digital services. Government activities will be undertaken with respect for the rights and freedoms of citizens and by building trust between individual market sectors and public administration

PL Dyrektywa 2016/1148 zobowiązała każde państwo członkowskie do posiadania krajowej strategii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, określającej cele strategiczne i konkretne działania polityczne, które mają zostać wdrożone. Przyjęcie "Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" jest również wymogiem wdrożenia przepisu art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Strategia na lata 2019–2024, która określa cele w zakresie cyberbezpieczeństwa, wyznaczyła główny cel, tj. zwiększenie poziomu odporności na zagrożenia cybernetyczne i podniesienie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, wojskowym i prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę informacji. W ramach działań zaplanowanych w Strategii do 2024 roku Rząd RP będzie systematycznie wzmacniał i rozwijał Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Działania obejmują systemowe rozwiązania organizacyjne, operacyjne, technologiczne i prawne, kreowanie postaw społecznych oraz prowadzenie badań naukowych w celu zapewnienia zgodności z wysokimi standardami cyberbezpieczeństwa w obszarze oprogramowania, urządzeń i usług cyfrowych. Działania rządu będą podejmowane z poszanowaniem praw i wolności obywateli oraz poprzez budowanie zaufania pomiędzy poszczególnymi sektorami rynku a administracją publiczną.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

137 - 153

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_9

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_9

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0