Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dylematy rozwoju i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Dilemmas regarding the development and security of Central and Eastern European countries

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Geopolityczny

Journal year: 2020 | Journal volume: T. 31

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Bezpieczeństwo
  • Geopolityka
  • Geostrategia
EN
  • Central and Eastern Europe
  • Geopolitics
  • Geostrategy
  • Security
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki trzech analiz określających poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, potęgę (siłę) oraz poziom bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Badania przeprowadzono za pomocą metody analizy czynnikowej w wymiarze względnym na podstawie specjalnie dobranych wskaźników. Najwyższy poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród badanych 20 państw został wykazany w Słowenii, Czechach i Estonii, z kolei zdecydowanie najwyższą potęgą dysponuje Polska, natomiast pod względem bezpieczeństwa energetycznego najwyżej oceniono Albanię, Rumunię i Ukrainę. Relatywnie wysoka pozycja ostatnich trzech państw w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego wynika z posiadanie zasobów gazu i ropy naftowej oraz większej samowystarczalność w tym względzie, niż w pozostałych państwach regionu i jest przeciwieństwem niskiego poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego tych państw. A więc na relatywnie niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego problematyka bezpieczeństwa energetycznego jest relatywnie wysoka w porównaniu do pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej.1Autor przedstawił ponadto działania podejmowane mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, umacnianie bezpieczeństwa i rangi regionu. Artykuł kończą wnioski dotyczące postulowanych kierunków polityki, w szczególności w odniesieniu do Polski jako państwa dominującego na scenie politycznej regionu.

EN The article presents the results of three analyzes determining the level of socio-economic development, power (strength) and energy security level of the countries of Central and Eastern Europe. The research was carried out using the multi-factor analysis method based on specially selected indicators. The highest level of socioeconomic development among the 20 countries surveyed was demonstrated in Slovenia, the Czech Republic and Estonia, while Poland has by far the highest power, while in terms of energy security the highest rated are Albania, Romania and Ukraine. The relatively high position of the last three countries in the field of energy development and security results from having gas and oil resources and greater self-sufficiency in this respect than in other countries of the region and is the opposite of the low level of socio-economic development of these countries. So at a relatively low level of socio-economic development, the issue of energy security is relatively high compared to other Central and Eastern European countries. The author also presented actions taken in Eastern European countries aimed at supporting economic development, strengthening security and the rank of the region. The article ends with conclusions regarding postulated policy directions, in particular with regard to Poland as the dominant country on the political scene of the region.

Date of online publication

2020 (Date presumed)

Pages (from - to)

127 - 154

URL

https://przeglad.org/wp-content/uploads/2020/03/XXXI-08-Lach.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 152-154.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0