Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Crisis Management in Poland as a Specific Public Administration Task Implemented for the Protection of the Population

Year of publication

2020

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2(6)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Ochrona ludności
  • Polska
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • Administration
  • Civil defence
  • Crisis management
  • Crisis situation
  • Poland
Abstract

PL W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony ludności w Polsce, realizowanej przez różne powołane do tego elementy systemu bezpieczeństwa narodowego (podsystemy). Te systemowe rozwiązania służyć mają bezpieczeństwu ludności, poprzez działania przygotowania i prowadzenia takiej ochrony. W artykule wyróżniono działania i przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego oraz wskazano na zależności i wspólne płaszczyzny przedsięwzięć zarządzana kryzysowego, ratownictwa, obrony i ochrony. Posługując się teoretycznymi metodami badawczymi, takimi jak: analiza, synteza, porównanie i wnioskowanie, stwierdzono, że w strukturze tych systemów zachodzą istotne zbieżności realizowanych przedsięwzięć (planistycznych) i zadań. Elementami tożsamymi są przede wszystkim podmioty, realizujące tę ochronę, i ich szerokie kompetencje władcze. Ponadto należy wskazać, że podejmowanie czynności ratunkowych realizowane jest na rzecz wszystkich systemów, niezależnie od stanu funkcjonowania państwa. Zatem wdrażane rozwiązania zarządzania kryzysowego wykorzystują potencjał wykonawczy innych podsystemów.

Pages (from - to)

168 - 184

DOI

10.34739/dsd.2020.02.12

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/12._Denysiuk_De_Securitate_no._1_2020.pdf

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-184. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0