Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The perception of security threats in EU and NATO strategic documents : implications for the countries of the Eastern flank

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

PL Percepcja zagrożeń bezpieczeństwa w dokumentach strategicznych UE i NATO : implikacje dla państw wschodniej flanki

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Rocznik: 2020 | Numer: z. 1 (18)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • European Union
  • NATO
  • Military strategy
  • Safety
  • Security strategy
PL
  • NATO
  • Unia Europejska (UE)
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Strategia bezpieczeństwa
Streszczenie

EN The anticipation of security threats is one of the key elements in the determination of objectives and the main direction for the functioning of states or organizations. It constitutes a fundamental basis for building capacity, aimed at counteracting the identified threats or limiting the emergence of new ones. This is also applicable to the European Union (EU) and North Atlantic Treaty Organization (NATO), which in their security documents identify threats that may have an impact on their existence and future development. The purpose of this article is to identify common threats to EU and NATO security, as well as to demonstrate their impact on the security of the countries of the Eastern flank. The analyses, comparisons and generalizations are based on strategic documents concerning the sphere of EU and NATO security (the EU security strategies and the NATO strategic concepts). The analyzed timeline covered the period from the end of the Cold War until the publication of the strategic documents in question. The perception of threats to the external security of the EU and NATO was contrasted with the results of public opinion polls from the member states of both organizations. The general result leads to the conclusion that the perception of security threats, contained in the strategic documents of the above-mentioned entities, is essentially identical; however, the priorities in the scope of reducing the risks associated with the occurrence of specific threats are perceived differently, including the Eastern flank countries.

PL Antycypacja zagrożeń dla bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych elementów w określaniu celów i głównych kierunków funkcjonowania państw lub organizacji. Stanowi fundamentalną podstawę do budo-wania ich zdolności ukierunkowanych na przeciwdziałanie zidentyfikowanym zagrożeniom lub ograniczanie pojawiania się nowych. Odnosi się to również do UE i NATO, które w swoich dokumentach dotyczących bezpieczeństwa identyfikują zagrożenia mogące mieć wpływ na ich egzystencję i rozwój.Celem artykułu jest zidentyfikowanie wspólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE i NATO oraz wykazanie ich wpływu na bezpieczeństwo państw wschodniej flanki. Punkt wyjścia do przeprowadzonych analiz, porównań i uogólnień stanowiły dokumenty strategiczne ze sfery bezpieczeństwa UE i NATO. Analizie poddano strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz koncepcje strategiczne Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Za cezurę czasową przy-jęto okres po zakończeniu zimnej wojny do czasu opublikowania aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych. Percepcję zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego UE i NATO skonfrontowano z wynikami badań opinii publicznej państw członkowskich obydwu organizacji. Generalna konkluzja prowadzi do wniosku, że percepcja zagrożeń dla bezpieczeństwa zawarta w strategicznych dokumentach omawianych podmiotów jest tożsama, ale inaczej postrzegane są przez nie priorytety w obniżaniu ryzyka związanego z występowaniem konkretnych zagrożeń, w tym w odniesieniu do państw wschodniej flanki.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

25 - 42

DOI

https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.2

URL

https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2020/1/2/

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

70,0