Processing may take a few seconds...

Article


Title

The perception of security threats in EU and NATO strategic documents : implications for the countries of the Eastern flank

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Percepcja zagrożeń bezpieczeństwa w dokumentach strategicznych UE i NATO : implikacje dla państw wschodniej flanki

Year of publication

2020

Published in

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Journal year: 2020 | Journal number: z. 1 (18)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • European Union
  • NATO
  • Military strategy
  • Safety
  • Security strategy
PL
  • NATO
  • Unia Europejska (UE)
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Strategia bezpieczeństwa
Abstract

EN The anticipation of security threats is one of the key elements in the determination of objectives and the main direction for the functioning of states or organizations. It constitutes a fundamental basis for building capacity, aimed at counteracting the identified threats or limiting the emergence of new ones. This is also applicable to the European Union (EU) and North Atlantic Treaty Organization (NATO), which in their security documents identify threats that may have an impact on their existence and future development. The purpose of this article is to identify common threats to EU and NATO security, as well as to demonstrate their impact on the security of the countries of the Eastern flank. The analyses, comparisons and generalizations are based on strategic documents concerning the sphere of EU and NATO security (the EU security strategies and the NATO strategic concepts). The analyzed timeline covered the period from the end of the Cold War until the publication of the strategic documents in question. The perception of threats to the external security of the EU and NATO was contrasted with the results of public opinion polls from the member states of both organizations. The general result leads to the conclusion that the perception of security threats, contained in the strategic documents of the above-mentioned entities, is essentially identical; however, the priorities in the scope of reducing the risks associated with the occurrence of specific threats are perceived differently, including the Eastern flank countries.

PL Antycypacja zagrożeń dla bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych elementów w określaniu celów i głównych kierunków funkcjonowania państw lub organizacji. Stanowi fundamentalną podstawę do budo-wania ich zdolności ukierunkowanych na przeciwdziałanie zidentyfikowanym zagrożeniom lub ograniczanie pojawiania się nowych. Odnosi się to również do UE i NATO, które w swoich dokumentach dotyczących bezpieczeństwa identyfikują zagrożenia mogące mieć wpływ na ich egzystencję i rozwój.Celem artykułu jest zidentyfikowanie wspólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE i NATO oraz wykazanie ich wpływu na bezpieczeństwo państw wschodniej flanki. Punkt wyjścia do przeprowadzonych analiz, porównań i uogólnień stanowiły dokumenty strategiczne ze sfery bezpieczeństwa UE i NATO. Analizie poddano strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz koncepcje strategiczne Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Za cezurę czasową przy-jęto okres po zakończeniu zimnej wojny do czasu opublikowania aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych. Percepcję zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego UE i NATO skonfrontowano z wynikami badań opinii publicznej państw członkowskich obydwu organizacji. Generalna konkluzja prowadzi do wniosku, że percepcja zagrożeń dla bezpieczeństwa zawarta w strategicznych dokumentach omawianych podmiotów jest tożsama, ale inaczej postrzegane są przez nie priorytety w obniżaniu ryzyka związanego z występowaniem konkretnych zagrożeń, w tym w odniesieniu do państw wschodniej flanki.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

25 - 42

DOI

https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.2

URL

https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2020/1/2/

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0