Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Editors

Title variant

EN Yearbook of the Institute of East-Central Europe

Additional title

PL Rocznik IEŚW

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

487017

Publisher name

Instytut Europy Środkowej

Editorship

ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Domains

PL Stosunki międzynarodowe

ISSN

1732-1395

eISSN

2719-2911

Publication frequency

yearly

URL

https://ies.lublin.pl/rocznik/

BazEkon

https://bazekon.uek.krakow.pl/przegladaj/R/1732-1395

Comments

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (Rocznik IEŚW) jest czasopismem poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej międzynarodowemu otoczeniu. Wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku w kilku tematycznych woluminach. Do 2018 roku wydawcą Rocznika IEŚW był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, obecnie jest nim Instytut Europy Środkowej. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski (w latach 2002-2013), kolejnym – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL (w latach 2013-2018), od 2019 roku funkcję tę pełni dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS. Rocznik IEŚW prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu, jak i szerokiego – krajowego i międzynarodowego – grona współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. W skład Rady Naukowej Rocznika IEŚW wchodzą znane postaci życia naukowego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Rocznik IEŚW został umieszczony w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z liczbą 70 punktów (pozycja 28692). Przypisane dyscypliny naukowe: historia oraz nauki o polityce i administracji.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 70.0 ---