Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wartościowanie techniki w systemach zarządzania

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Valuing techniques in management systems

Year of publication

2019

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 14 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Logistyka
 • Technika
 • Technika logistyczna
 • Technologia
 • Systemy zarządzania
EN
 • Evaluation
 • Evaluation methodology
 • Logistic
 • Logistics technology
 • Management systems
 • System analysis
Abstract

PL Rozwój techniki oraz kumulacja innowacji technologicznych określa środowisko współczesnegospołeczeństwa, determinizm technologiczny zaś jest jedną z cech współczesnej cywilizacji. Celem artykułujest przedstawienie metodyki wartościowania techniki (technologii) wykorzystującej procedury analitycznei oceny w analizie systemowej w procesie zarządzania technologiami. Stosowanie procedur wartościowaniatechniki pozwala na ewaluację możliwych i prawdopodobnych skutków decyzji o wyborze technologiispełniającej warunki wielokryterialnej oceny społecznej. Przedstawiono możliwości zastosowania meto-dologii „foresight” w społeczno-politycznym wartościowaniu techniki. Ponadto omówiono dotychczasoweświatowe doświadczenia w procesie klasyfikowania techniki na potrzeby systemów zarządzania

EN The development of technology and the accumulation of technological innovations determine the environment of modern society, while technological determinism is one of the features of modern civilization.The purpose of the article is to present a methodology for evaluating a technique (technology) that uses ana-lytical and evaluation procedures of system analysis in the technology management process. The use of tech-nique evaluation procedures allows the evaluation of possible and probable effects of decisions on the choiceof tech-nology that meets the criteria of multi-criteria social assessment. The possibilities of applying the “foresight” methodology in socio-political evaluation of technology were presented. In addition, current globalexperience in the process of technology evaluation for the needs of management systems was discus

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

27 - 44

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0