Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Prawo, Prywatyzacja i Bezpieczeństwo – Szczególne wyzwania nowej ery kosmicznej (NEWSPACE)

Authors

[ 1 ] Wydział Prawa i Administracji, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Law, Privatization and Security – Special Challenges New Space Age (NewSpace)

Year of publication

2020

Published in

Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie

Journal year: 2020 | Journal volume: t. XIII | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Prawo kosmiczne
 • Prywatyzacja
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Przestrzeń powietrzna
EN
 • Commercialization
 • New space age
 • Security in space
 • Small satellites
 • Space debris
 • Space resources
Abstract

PL Termin „NewSpace” – „nowa przestrzeń” odnosi się do niedawnej komercjalizacji sektora kosmicznego. Dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu jest przemysł kosmiczny. Adaptowanie rozwiązań tworzonych na potrzeby eksploracji Kosmosu, czy obserwacji Ziemi pozwala na wprowadzanie innowacji w znanych już technologiach i tworzenie rozwiązań, które rewolucjonizują gospodarkę. Technologia satelitarna dotyka praktycznie każdej dziedziny życia. Współpraca nauki i biznesu przeżywa swoją „złotą erę”. Technologie opracowywane dla sektora kosmicznego, to również ogromne szanse dla rozwoju przemysłu. Za tą „kosmiczną rewolucją” nie nadążają przepisy prawa. Koncepcja odpowiedzialności za działalność niezgodną z zasadami prawa międzynarodowego, w tym działalność podmiotów prywatnych, i odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, w tym przez prywatnych operatorów, staje się fundamentalnym problemem międzynarodowego prawa kosmicznego. Choć w zasadzie każda technologia kosmiczna może mieć podwójne zastosowanie – cywilno-wojskowe, w niniejszym artykule, z założenia – nie poruszono kwestii związanych z militaryzacją Kosmosu.

EN The term “NewSpace” refers to the recent commercialization of the space sector. Today, one of the fastest growing industries is the space industry. Adapting solutions created for the purposes of space exploration or Earth observation allows for the introduction of innovations in already known technologies and the creation of solutions that revolutionize the economy. Satellite technology affects virtually every area of life. Cooperation between science and business is experiencing its “golden age.” Technologies developed for the space sector also offer great opportunities for the development of the industry. The law is not keeping up with this “space revolution.” The concept of responsibility for activities inconsistent with the rules of international law, including the activities of private entities, and the responsibility of the state for damage caused by space objets, including private operators, is becoming a fundamental problem of international space law. While, in principle, any space technology can have dual uses – civil-military,

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

435 - 450

DOI

10.32084/tekapr.2020.13.2-33

URL

http://tkp.edu.pl/tkp-t-xiv-2020-nr-2/

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

2020 (Date presumed)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

100.0