Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Organizational preparation of central public administration bodies to manage the implementation of defense tasks. Part II. Organization of administrative offices of the supreme government administration bodies for the coordination of defense tasks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

PL Przygotowanie organizacyjne naczelnych organów administracji publicznej do zarządzania realizacją zadań obronnych Część II. Organizacja urzędów administracyjnych naczelnych organów administracji rządowej na rzecz koordynacji zadań w dziedzinie obronnej

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 52 | Numer: no. 4(198)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • Administration
 • Defence capability of a State
 • Defence planning
 • Defence readiness
 • Law
 • National security
 • Poland
 • State defence preparations
 • State defence system
PL
 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Gotowość obronna
 • Ministrowie
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Planowanie obronne
 • Prawodawstwo
 • Premier (urząd)
 • Przygotowania obronne państwa
 • Rząd (organ państwowy)
 • System obronny państwa
Streszczenie

EN The second part of the report on the research on the organizational preparation of administrative offices supporting the supreme government administration bodies in the implementation of defense tasks is devoted to the characteristics and assessment of the organization of organizational units of administrative offices supporting the Council of Ministers, the prime minister, and the ministers managing government administration departments. The extensive nature of tasks in this matter and, consequently, the responsibility for their implementation resting on the Council of Ministers, the prime minister and ministers, is the basis for assessing the current state of organization of the administrative governments serving these bodies. Already in the Constitution and in ordinary acts, the role of the Council of Ministers and the prime minister were appreciated, with less attention being paid to ministers and heads of government administration departments. After 2010, the legal conditions for ensuring a uniform organizational and substantively competent structure of administrative offices in terms of defense, and more broadly also national security, were even worse. Only after 2016, and especially starting from 2019, hopeful organizational changes took place in this matter. And all this in view of the apparent lack of appropriate regulations in the field of defense law. The research leads to the conclusion that a holistic approach to national security issues, including national defense, is necessary to recognize the criteria of necessary legal and organizational changes to achieve planning, organizational, coordination, and control capabilities of the supreme government administration bodies in the field of defense.

PL Przygotowanie organizacyjne naczelnych organów administracji publicznej do zarządzania realizacją zadań obronnych Część II. Organizacja urzędów administracyjnych naczelnych organów administracji rządowej na rzecz koordynacji zadań w dziedzinie obronnej. Część drugą sprawozdania z badań dotyczących przygotowania organizacyjnego urzędów administracyjnych, obsługujących naczelne organy administracji rządowej w realizacji zadań obronnych, poświęcono charakterystyce i ocenie organizacji komórek organizacyjnych urzędów administracyjnych obsługujących Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów kierujących działami administracji rządowej. Rozległy charakter zadań w tej materii, a w konsekwencji odpowiedzialność za ich realizację spoczywająca na Radzie Ministrów, premierze i ministrach stanowi podstawę oceny obecnego stanu zorganizowania obsługujących te organy rzędów administracyjnych. Już w konstytucji, ale i w ustawach zwykłych doceniono rolę Rady Ministrów i premiera, mniejszą uwagę przypisując ministrom kierownikom działów administracji rządowej. Jeszcze gorzej ukształtowane zostały po 2010 roku warunki prawne zapewnienia jednolitej organizacyjnie i kompetentnej merytorycznie struktury urzędów administracyjnych pod kątem obronnym, a szerzej także bezpieczeństwa narodowego. Dopiero po roku 2016, a szczególnie począwszy od 2019 zaszły rodzące nadzieję zmiany organizacyjne w tej materii. I to wszystko wobec zauważalnego braku stosownych regulacji w zakresie prawa obronnego. Badania prowadzą do wniosku, iż konieczne jest holistyczne podejście do zagadnień bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności państwa, by dostrzec kryteria koniecznych zmian natury prawno-organizacyjnej, dla osiągnięcia zdolności planistycznych, organizacyjnych, koordynacyjnych i kontrolnych naczelnych organów administracji rządowej w dziedzinie obronnej.

Data udostępnienia online

12.2020

Strony (od-do)

780 - 800

DOI

10.5604/01.3001.0014.5860

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=211119&language=en

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 797-798.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0