Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania odpowiednika Naczelnego Dowódcy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym Republiki Federalnej Niemiec

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Legal and organizational aspects of the equivalent of the Commander-in-Chief in the national security management system of the Federal Republic of Germany

DE Rechtliche und organisatorische Aspekte des Äquivalents zum “Commander-in-Chief” im nationalen Sicherheitsmanagementsystem der Bundesrepublik Deutschland

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Zachodni. Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2 (357)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
 • Niemcy
 • Obronność państwa
 • Organizacja
 • Prawo
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie
EN
 • Commander-in-chief
 • Defence capability of a State
 • Germany
 • Law
 • Management
 • National security
 • Organization
Streszczenie

EN The article presents the conditions and regulations regarding the functioning of the equivalent of the Commander-in-Chief in Germany in the context of the national security management system. The purpose of the article is to characterize the conditions resulting from legal acts, strategic documents and practice (custom) in force in Germany as regards the functioning of the equivalent of the Commander-in-Chief. The main problem is included in the question: What are the legal and organizational conditions for the functioning of the equivalent of the Commander-in-Chief in Germany? It seems that the experience and legal bases in force in the Federal Republic of Germany clearly indicate the tasks and competences, as well as the organizational subordination of the equivalent of the Commander-in-Chief of the Armed Forces.

PL W artykule przedstawiono uwarunkowania i regulacje dotyczące funkcjonowania odpowiednika Naczelnego Dowódcy w Niemczech w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Celem artykułu jest charakterystyka uwarunkowań wynikających z aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz praktyki (zwyczaju) obowiązujących w Niemczech w zakresie funkcjonowania odpowiednika Naczelnego Dowódcy. Problem główny zawarty został w pytaniu: jakie są uwarunkowania prawno-organizacyjne funkcjonowania odpowiednika Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Niemczech? Wydaje się, że doświadczenia jak i podstawy prawne obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec pozwalają jednoznacznie wskazać na zadania i kompetencje, a także podległość organizacyjną odpowiednika Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Strony (od-do)

111 - 124

URL

https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania/niemcy-30-lat-po-zjednoczeniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

40,0