Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ochrona danych osobowych w działaniach służb i podmiotów bezpieczeństwa w dobie COVID-19

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Personal data protection in the activities of security services and security entitiesduring the COVID-19

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2020 | Tom: t. 272 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Aplikacja mobilna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Choroby zakaźne ludzi
 • COVID-19
 • Dane wrażliwe
 • Dane osobowe
 • Epidemie
 • Informatyzacja
 • Lockdown
 • Monitoring osób
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo do prywatności
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
 • Polska
 • Przetwarzanie danych
 • Wirus SARS-CoV-2
EN
 • COVID-19
 • Health
 • Lockdown
 • National security
 • Personal data
 • Security
Streszczenie

PL Światowa pandemia wywołana Covid-19 wymusiła na państwach narodowych reorganizację sposobu funkcjonowania i odwrót od procesów globalizacji. Doświadczenia te wykazały jak kluczowe dla bezpieczeństwa państwa są informacje o charakterze osobowym dotyczące stanu zdrowia osób zamieszkujących na danym terytorium. Nie dziwią więc coraz częstsze tendencje do zarządzania zdrowiem publicznym poprzez aplikacje takie jak domowa kwarantanna lub brytyjska aplikacja modelująca ryzyko zakażeń. W każdym jednakże przypadku utrata kontroli lub zakłóceń w funkcjonowania systemu będzie miała katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowania. Sabotaż i zakłócenie funkcjonowania systemów mogą doprowadzić do zamknięcia w kwarantannie całych społeczności bez uzasadnienia lub wręcz przeciwnie multiplikować rozszerzanie się zarazy. Także wrogie przejęcie informacji lub wroga manipulacja danymi przetwarzanymi w systemie może osłabić zdolności ochronne i obronne państwa. W przypadku więc podmiotów wykorzystujących dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań z obszaru bezpieczeństwa, wyzwania mają charakter podwójny. Zadaniem, przed którym stają jest z jednej strony ochrona kluczowych wartości o charakterze narodowym, przy zachowaniu jednocześnie ochrony prywatności i godności obywateli. Szczególnym wyzwaniem jest więc w praktyce zapewnienie równowagi pomiędzy efektywnym przeciwdziałaniem zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa a ochroną prywatności obywateli.

EN The global Covid-19 pandemic forced states to change and reorganize their way of functioning, it has also slowed down the processes of globalization. These experiences have shown the importance of the health information of people for the purpose of state security. Considering the above, it's no surprise we can observe a growing trend to manage public health through applications such as home quarantine or the UK infection risk modeling application. In any case,however, the loss of control or disturbance in the functioning of the system, will have catastrophic consequences for the security of the state and its functioning. Sabotage and system disruption can lead to unjustified quarantine of entire communities or, on the contrary, multiply the spread of the pandemic. Also, hostile interception of information or hostile manipulation of data processed in the system may disturb the state's protective and defense capabilities. Therefore, in the case of entities using personal data for purposes related to the implementation of tasks in the area of security, the challenges are twofold. The task facing security entities is protection of key national values -on one hand -while at the same time preserving the privacy and dignity of citizens. A particular challenge in practice is therefore to ensure a balance between effective counteracting threats to state security and the protection of citizens' privacy.

Strony (od-do)

101 - 117

DOI

10.34752/vs7h-g942

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/82/85

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 116-117. Streszczenie w języku angielskim i polskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0

Publikacja indeksowana w

CEON | BazTech