Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Straż Graniczna wobec problemu handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Handel ludźmi
 • Niewolnictwo
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Polska
 • Praca przymusowa
 • Przestępczość zorganizowana
 • Straż Graniczna
 • Zapobieganie
 • Zwalczanie
EN
 • Border guard
 • Crime
 • Human trade
 • National security
 • Personal security
 • Poland
Abstract

PL Artykuł ukazuje działania Straży Granicznej w zakresie handlu ludźmi w Polsce w latach 2010-2017. W pierwszej części artykułu ukazano podstawę prawną do walki z handlem ludźmi, stosowaną w wymiarze międzynarodowym, w tym dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy oraz Unii Europejskiej, które były podstawą do stworzenia ochrony prawnej ofiar handlu ludźmi w wielu państwach, w tym Polsce. Przedstawiono również inne dokumenty prawne, z których dorobku czerpała Polska podczas tworzenia systemu ochrony ofiar handlu ludźmi i walki z przestępczością, w tym zarysowano problem handlu ludźmi w polskim kodeksie karnym po jego nowelizacji w 2018 roku. Następnie omówiono uprawnienia Straży Granicznej w zakresie walki z handlem ludźmi w Polsce oraz statystyki w latach 2010-2017 związane z tym procederem, wg interwencji i wyliczeń zrealizowanych przez tę instytucję. W końcowej części artykułu ukazano również statystyki dotyczące liczby ofiar obywatelstwa polskiego w Europie, wskazujące na skalę problemu i wyzwania stojące przed Strażą Graniczną i innymi instytucjami walczącymi z tym procederem

EN The article presents the activities of the Border Guard against human trafficking over the period of 2010-2017. In the first part of the paper the basis of the international law against the human trafficking are depicted, including the documents of the United Nations, the International Labour Organization, the Council of Europe, and the European Union. They were the basis for many countries, including Poland, to create the system of victims’ protection and to fight against this kind of crime. Other legal documents, which Poland used in the process of creation of legal law against human trafficking are shown, including this crime in the Polish penal code and its amendment in 2018. Next, the formal qualifications of the Boarder Guard in the area of the fight against human trafficking in Poland and its statistics according to the interventions and calculations carried by this institution over the period of 2010-2017 are presented. In the last part of article the human trafficking victims with Polish citizenship in Europe are revealed, which evidence the scale of the problem, as well as the challenges for the Boarder Guard and other institutions, which fight against this dirty business.

Pages (from - to)

263 - 286

URL

https://www.researchgate.net/publication/350790126_Straz_graniczna_wobec_problemu_handlu_ludzmi_w_Polsce_w_latach_2010-2017

Book

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań

Presented on

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” 25 – 26 kwietnia 2018 r., 25-26.04.2018, Kielce, Polska

Ministry points / chapter

20.0