Processing may take a few seconds...

Article


Title

Funkcje etyki w zarządzaniu zasobami obronnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Ethics functions in defense management

Year of publication

2019

Published in

Studia nad Bezpieczeństwem

Journal year: 2019 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
  • Zasoby obronne państwa
EN
  • Management
  • Security system
  • State defence resources
Abstract

PL Etyka jako subdyscyplina filozoficzna nie jest tylko narzędziem opisu kultury moralnej, ale wypełnia funkcję praktyczną, formułując kryteria słuszności i powinności w określonej przestrzeni społecznej (zawodowej). Zarządzanie zasobami obronnymi również opiera się na określonych pryncypiach etycznych, które warunkują moralny status i atrybuty działalności podmiotów w kontekście osiągania postawionych celów.

EN Ethics as a philosophical subdiscipline is not only a tool for describing moral culture, but fulfills a practical function, formulating criteria of equity and duty in a specific social (professional) space. Management of defense resources is also based on specific ethical principles that condition the moral status and attributes of entities’ activities in the context of achieving the set goals.

Pages (from - to)

111 - 119

URL

https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/10

Comments

Bibliografia na stronie 119. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0