Processing may take a few seconds...

Article


Title

System ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN System of protection the state and its constitutional order

Year of publication

2020

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 271 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Law
 • National security
 • Poland
 • Security strategy
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Konstytucja
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Polska
 • Prawodawstwo
 • System obronny państwa
 • Ustrój polityczny
Abstract

PL Zgłaszana już od wielu lat, przez przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie oraz niektóre instytucje państwowe, idea zbudowania „Systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” nabrała szczególnego tempa po ogłoszeniu „Strategii Bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” z 2007 a potem 2017 r. Złożony i wielopłaszczyznowy jest charakter misji tego systemu, lecz mimo to możliwe jest by w swym zasadniczym kształcie był to jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich stanach i warunkach funkcjonowania państwa. Pośród wielu jego elementów (podsystemów) wyróżnia się podsystem ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego. Ten złożony dystrybutywny system ma w swej misji zapewnienie ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, w tym suwerenności państwa i warunków niezakłóconego funkcjonowania podmiotów systemu politycznego, ochronę instytucji władzy politycznej i konstytucyjnego porządku prawnego przed działalnością innych państw i wrogim działaniem osób lub grup społecznych. To także rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niezależność i ciągłość państwa, w prawa i wolności człowieka i obywatela. Złożona jest struktura tego systemu, której elementy stanowią podsystem kierowania oraz liczny zbiór podmiotów tworzących podsystem wykonawczy, tj.: organy administracji publicznej powołane do realizacji zadań operacyjnych z zakresu ochrony państwa i jego porządku konstytucyjnego: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Śledcze Policji; organy administracji publicznej - wspomagające: Straż Graniczna, Policja, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Służba Celna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Prokuratora oraz służby Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SZ RP oraz inne organy państwowe: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy, Prokuratura, Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Rzecznik Praw Konsumenta, Rzecznik Praw Pacjenta i inni.

EN Proposed for many years, by representatives of security sciences and some state institutions, the idea of building the "National Security System of the Republic of Poland" gained a special momentum after the announcement of the "National Security Strategy of the Republic of Poland"of 2007 and later 2017. The mission is complex and multifaceted of this system, but it is still possible that in its basic shape it was a uniform, collective and orderly set of elements, capable of coordinated action in all states and conditions of the state's functioning. Among many of its elements (subsystems), the state protection subsystem and its constitutional order stand out. This complex distributive system has in its mission to ensure the protection of external and internal security, including thesovereignty of the state and conditions of undisturbed functioning of political system entities, protection of institutions of political power and constitutional legal order against the activity of other states and hostile actions of individuals or socialgroups. It also recognizes, prevents, detects and counteracts threats that threaten security, defence, independence and continuity of the state, and the rights and freedoms of man and citizen.The structure of this system is complex, whose elements constitute the management subsystem and a large set of entities forming the executive subsystem, i.e. public administration bodies established to carry out operational tasks in the field of protecting the state and its constitutional order: Internal Security Agency, Intelligence Agency, Central Anticorruption Bureau, Military Intelligence Service, Counterintelligence Service Military, Central Police Investigation Bureau; public administration bodies -supporting: Border Guard, Police, General Inspector of Treasury Control, Customs Service, General Inspector of Financial Information, General Inspector for Personal Data Protection, Service of State Protection, Prison Service, Military Police, Prosecutor and the Service of Intelligence and Reconnaissance of the Polish Armed Forces and other state bodies: Supreme Chamber of Control, Ombudsman, National Broadcasting Council, Ombudsman for Children, Financial Ombudsman, Prosecutor's Office, Institute of National Remembrance -Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, Consumer Ombudsman, Patient Rights Ombudsman and others.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

11 - 34

DOI

10.34752/z4ep-er62

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/71

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 33-34.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0