Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Porównanie podstaw programowych obowiązujących w gimnazjach i aktualnych szkołach podstawowych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe LAW

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Nauczanie
  • Polska
  • Program nauczania
  • Szkolnictwo podstawowe
EN
  • National security
  • Education for safety
  • Poland
Abstract

PL Od 1 września 2017 r. w polskiej oświacie wprowadzone zostały zmiany, zgodnie z którymi zlikwidowano gimnazja na rzecz szkół podstawowych. Zreformowany został również program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Celem artykułu jest porównanie starego programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjach z aktualnie obowiązującym programem prowadzonym w szkołach podstawowych, ze wskazaniem istotnych różnic. Programy edukacyjne w szkołach muszą elastycznie się podporządkowywać zmianom zachodzącym w otoczeniu, w szczególności jeżeli chodzi o kształcenie w wymiarze bezpieczeństwa. Pogłębianie świadomości społecznej o nowych zagrożeniach oraz sposobach radzenia sobie z nimi wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Aktualny program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa stawia na praktycyzm oraz nowe wymiary bezpieczeństwa (na przykład bezpieczeństwo zdrowotne). Niewątpliwie jest aktualizacją starego programu, który ewoluuje wraz ze zmianami współczesnego świata.

EN Changes have been introduced in the Polish education since 1st September 2017. Junior high school were abolished in favour of primary schools. The education curriculum for security education was also reformed. The aim of the study is to compare the old education curriculum for safety in junior high schools with the current curriculum in primary schools, pointing to significant differences. Educational programs in schools need to be flexible, especially in addressing changes in the environment, particularly in terms of safety education. Deepening the public awareness of new threats and ways to deal with them increases the sense of personal and structural security. The current program of education for security raises practicality and new dimensions of security (for example health security). Undoubtedly, it is an update of the old program, which evolves with the changes of the modern world.

Pages (from - to)

41 - 54

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-7d8bddb5-07a4-42a4-b677-e52f1f87bd7e

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 53-54. Streszczenie w języku angielskim

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

4.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

4.0