Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Państwa rozwijające się w wybranych klasycznych koncepcjach geopolitycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Geopolityka
  • Jean Carlo (1936- )
  • Kjellén Rudolf (1864-1922)
  • Kraje rozwijające się
  • Ratzel Friedrich (1844-1904)
  • Spykman Nicholas J. (1893-1943)
  • Teoria polityki
Streszczenie

PL Artykuł traktuje o kluczowych koncepcjach geopolitycznych, które stworzyły podwaliny myślenia o państwach rozwijających się współcześnie. Koncepcje: Friedricha Ratzela i Rudolfa Kjellena, Halforda Mackindera i Nicholasa Spykamana oraz Carlo J eana zostały z aprezentowane w odniesieniu do państw rozwijających się, państw. O ile Carlo Jean traktuje wprost ich roli we współczesnejgeopolityce o tyle analiza wcześniejszych koncepcji ma za zadanie ukazać jak rzutują one na postrzeganie ładu międzynarodowego współcześnie w nur cie myślenia i badania geopolitycznego. Całość wywodu została uzupełniona o oddziaływanie realizmu politycznego na postrzeganie państwwe współczesnej myśli geostrategicznej

EN The article treats the crucial geopolitical concepts that have created the basis for thinking aboutdeveloping countries today. Concepts: Friedrich Ratzel and Rudolf Kjellen, Halford Mackinder and Nicholas Spykaman and Carlo Jean were presented in relation to developing countries, countries.While Carlo Jean treats their role directly in contemporary geopolitics, the analysis of earlier conceptsis meant to show how they affect the perception of the international order in contemporary thinkingand geopolitical research. The whole argument has been complemented by the influence of politicalrealism on the perception of states in contemporary geostrategic thought

Strony (od-do)

113 - 136

URL

https://www.academia.edu/41113877/Pa%C5%84stwa_rozwijaj%C4%85ce_si%C4%99_w_wybranych_klasycznych_koncepcjach_geopolitycznych

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 135-136. Uwaga dotycząca języka: streszczenie w języku angielskim

Książka

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0