Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Państwa rozwijające się w wybranych klasycznych koncepcjach geopolitycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Geopolityka
  • Jean Carlo (1936- )
  • Kjellén Rudolf (1864-1922)
  • Kraje rozwijające się
  • Ratzel Friedrich (1844-1904)
  • Spykman Nicholas J. (1893-1943)
  • Teoria polityki
EN
  • Geopolitics
  • Politics
  • Theory
Abstract

PL Artykuł traktuje o kluczowych koncepcjach geopolitycznych, które stworzyły podwaliny myślenia o państwach rozwijających się współcześnie. Koncepcje: Friedricha Ratzela i Rudolfa Kjellena, Halforda Mackindera i Nicholasa Spykamana oraz Carlo J eana zostały z aprezentowane w odniesieniu do państw rozwijających się, państw. O ile Carlo Jean traktuje wprost ich roli we współczesnejgeopolityce o tyle analiza wcześniejszych koncepcji ma za zadanie ukazać jak rzutują one na postrzeganie ładu międzynarodowego współcześnie w nur cie myślenia i badania geopolitycznego. Całość wywodu została uzupełniona o oddziaływanie realizmu politycznego na postrzeganie państwwe współczesnej myśli geostrategicznej

EN The article treats the crucial geopolitical concepts that have created the basis for thinking aboutdeveloping countries today. Concepts: Friedrich Ratzel and Rudolf Kjellen, Halford Mackinder and Nicholas Spykaman and Carlo Jean were presented in relation to developing countries, countries.While Carlo Jean treats their role directly in contemporary geopolitics, the analysis of earlier conceptsis meant to show how they affect the perception of the international order in contemporary thinkingand geopolitical research. The whole argument has been complemented by the influence of politicalrealism on the perception of states in contemporary geostrategic thought

Pages (from - to)

113 - 136

URL

https://www.academia.edu/41113877/Pa%C5%84stwa_rozwijaj%C4%85ce_si%C4%99_w_wybranych_klasycznych_koncepcjach_geopolitycznych

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 135-136. Uwaga dotycząca języka: streszczenie w języku angielskim

Book

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / chapter

20.0