Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Stosunki miedzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w programach partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII kadencji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Relations between the State and Churches and other religious associations included in the programs of political parties forming the Parliament of VII and VIII term of office

Year of publication

2017

Published in

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Journal year: 2017 | Journal number: nr 39 (2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kościoły
  • Państwo
  • Partie polityczne
  • Związki wyzaniowe
Abstract

PL Artykuł prezentuje stanowisko partii politycznych tworzących sejm VII i VIII kadencji w kwestiach stosunków pomiędzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Prezentowana materia dotyczy m.in. miejsca religii w życiu publicznym, nauczania religii w szkołach, finansowania kościelnych osób prawnych oraz konieczności zmian w obowiązującym prawodawstwie wyznaniowym. Autor analizuje problem, poprzez zestawienie zgłaszanych pomysłów z obowiązującymi regulacjami prawnymi, formułując przy tym własny pogląd na istniejącą sytuację

EN The present article examines the standpoint of political parties forming the VII and VIII term of office Sejm (the lower house of the Parliament) in the issues concerning mutual relations of the state with churches and other religious associations. The presented analyses mainly include: the place of religion in public sphere, religious education in schools, the financial support of church legal entities, finally, the necessity of the alteration of the current religious legislation. The author not only examines the issue by comparison of suggested concepts with the existing legal regulations, but also some particular and personal insights are formed.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

196 - 216

URL

https://www.kul.pl/files/803/media/ppe/ppe39.pdf

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0