Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawo wojskowe jako przedmiot nauk o bezpieczeństwie i nauk prawnych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Prawo wojskowe
Abstract

PL Prawo wojskowe może być postrzegane jako szczególny rodzaj działalności poznawczej służącej odkrywaniu prawdy o rzeczywistości. Istnieje zespół norm prawnych, który ze względu na przedmiot regulacji, bezpośrednio lub pośrednio związany jest z funkcjonowaniem sił zbrojnych, żołnierzy i personelu cywilnego, a także w sposób szczególny dotyczy sił zbrojnych w okresie stanów nadzwyczajnych, głównie stanu wojennego (i w czasie wojny) oraz prawa karnego i przepisów dyscyplinarnych w wojsku. Przede wszystkim prawo wojskowe jest nauką prawną, bowiem jest przedmiotem badań prawa oraz nauki o administracji. Raz ze względu na to, że metodzie naukowej poddaje się źródła, historyczne uwarunkowania, wartości i treść norm prawnych oraz związków zachodzących między nimi w ramach systemu prawa wojskowego (prawo), zaś w drugim przypadku, zainteresowania badawcze zmierzają do ustalenia wpływu owych norm na misje, zadania, zasady funkcjonowania i całą sferę administracyjno-prawną działania sił zbrojnych. Prawo wojskowe jest też w znacznym stopniu nauką z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Nie chodzi tu jednak o rozważania nad prawem, badanie go ze względu na jego cel oraz istotę, jego wykładnię, budowę systemu prawnego i samego aktu normatywnego, lecz o jego oddziaływanie na dziedzinę bezpieczeństwa, jego rozwój, organizację i działanie.

Pages (from - to)

73 - 84

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0