Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wartości uczniów klas wojskowych – analiza wyników badań

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 109 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Młodzież
  • Przysbosobienie wojskowe
  • Uczniowie szkół wojskowych
  • Postawy
  • Wartości
  • Szkoły średnie
  • Polska
Abstract

PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań własnych na temat wartości uczniów klas wojskowych. W badaniach przyjęto, że wartości badanych uczniów klas wojskowych opisać można za pomocą trzech kategorii, takich jak: zainteresowania uczniów klas wojskowych, kierunki rozwoju cech osobowościowych respondentów i cele ankietowanych. W artykule, po przedstawieniu krótkiej genezy funkcjonowania klas wojskowych oraz opisie metodologii badań, dokonano diagnozy wartości ankietowanych – ich zainteresowań, kierunków rozwoju cech osobowościowych oraz celów badanych. W podsumowaniu udzielono odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także dokonano porównania poznanych wartości uczniów klas wojskowych do wartości młodzieży we współczesnych badaniach.

EN This article presents the results of research on the value of military class students. The study distinguished three following categories of values of military class students: interests of students in military classes, directions of development of personality traits of the respondents and their goals. In the article, after a short presentation of the genesis of the functioning of military classes and a description of the methodology of research, a diagnosis of respondents was made - their interests, directions of development of personality traits and their goals. In the summary, the answers to the research problems were given and what is more, the comparison of values of students of military classes to the values of young people in contemporary research was made.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

148 - 177

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-46afa8ba-cf40-42c2-a774-96fa910e5645

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0