Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Możliwości wykorzystania systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w sytuacjach kryzysowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 108 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Pododdziały (wojsk.)
  • Potencjał logistyczny
  • Sytuacja kryzysowa
  • Bezpieczeństwo
  • Siły zbrojne
Streszczenie

PL Artykuł jest poświęcony problematyce logistyki i możliwości wykorzystania wojskowego systemu logistycznego w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Prezentuje aktualny stan organizacyjny i potencjał systemu oraz analizę możliwości wykonawczych w zakresie realizacji zadań logistycznych na rzecz poszkodowanych i sił realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Przedmiotem artykułu są potencjał logistyczny oraz możliwości wykonawcze pododdziałów logistycznych SZ RP w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Celem jest identyfikacja i ocena rozwiązań dotyczących funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego oraz określenie zakresu możliwych zadań dla pododdziałów sił zbrojnych w czasie sytuacji kryzysowych. Ważność poruszanej w artykule problematyki wynika z konieczności ciągłego doskonalenia istniejących systemów, których celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich instytucji, organów państwa i Sił Zbrojnych RP. Działania w sferze bezpieczeństwa we wszystkich obszarach aktywności państwa wymagają odpowiednio zorganizowanego i działającego aparatu (instytucji) oraz właściwych zasobów w postaci materiałów i usług warunkujących skuteczność realizowanych zadań w przypadku występowania zagrożeń niemilitarnych, których skutkiem mogą być sytuacje kryzysowe

Data udostępnienia online

17.12.2017

Strony (od-do)

156 - 181

DOI

10.5604/01.3001.0010.8421

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=159467

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Publikacja indeksowana w

BazTech