Processing may take a few seconds...

Article


Title

System transportowy i jego uwarunkowania : aspekty gospodarczo-obronne

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Transport system and its determinants : economic and defence aspects

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 107 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Gospodarka
 • Infrastruktura techniczna
 • Inwestycje
 • Polityka transportowa
 • System obronny państwa
 • Transport
EN
 • Defence
 • Economy
 • Infrastructure investment
 • Transport policy
 • Transport system
Abstract

PL Transport jest złożonym systemem, warunkowanym wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jego kondycja wpływa na sposób funkcjonowania państwa, determinując możliwości rozwoju gospodarczego i potencjał obronny. Celem artykułu jest wykazanie, że prawidłowo prowadzona polityka inwestycyjna w transporcie ma ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale i dla obronności państwa. Cel realizowano poprzez przeprowadzenie analizy teoretycznej w odniesieniu do pojęcia systemu transportu i jego uwarunkowań, a następnie analizy empirycznej głównych gałęzi transportu z punktu widzenia obronności: transportu drogowego i kolejowego. Pozwoliło to sformułować kilka wniosków. Polska po latach dostosowywania swego systemu transportowego do minimalnych wymagań współczesnego państwa powinna, współtworząc europejski system transportowy, jasno określić swe priorytety i dążyć do ich realizacji. Należy poważnie rozważać konsekwencje każdej decyzji w zakresie modelowania przebiegu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, ponieważ są to decyzje nieodwracalne, które rzutują na sytuację geopolityczną przez wiele dziesiątków lat.

EN Transport is a complex system, conditioned by many factors both internal and external. This condition affects the functioning of the state, thus determining opportunities for economic development and defence potential. The purpose of this article is to demonstrate that a properly conducted policy of investment in transport is of great importance, not only for the economy but also for the defence of the state. The aim was achieved by carrying out theoretical analysis in relation to the concept of the transport system and its determinants, and empirical analysis of the main modes of transport from the point of view of defence: road and rail transport. This made it possible to formulate some conclusions. Poland, after years of adapting its transport system with the minimum requirements of the modern state, co-created a European transport system to clearly define its priorities and strive to achieve them. These issues need serious consideration in any decision regarding modelling the course of international routes, as this can have serious consequences due to irreversible decisions which affect the geopolitical situation for many decades.

Date of online publication

26.10.2017

Pages (from - to)

98 - 115

DOI

10.5604/01.3001.0010.7972

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=158796

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

1.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

BazTech