Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

System transportowy i jego uwarunkowania : aspekty gospodarczo-obronne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

EN Transport system and its determinants : economic and defence aspects

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 107 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Gospodarka
 • Infrastruktura techniczna
 • Inwestycje
 • Polityka transportowa
 • System obronny państwa
 • Transport
EN
 • Defence
 • Economy
 • Infrastructure investment
 • Transport policy
 • Transport system
Streszczenie

PL Transport jest złożonym systemem, warunkowanym wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jego kondycja wpływa na sposób funkcjonowania państwa, determinując możliwości rozwoju gospodarczego i potencjał obronny. Celem artykułu jest wykazanie, że prawidłowo prowadzona polityka inwestycyjna w transporcie ma ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale i dla obronności państwa. Cel realizowano poprzez przeprowadzenie analizy teoretycznej w odniesieniu do pojęcia systemu transportu i jego uwarunkowań, a następnie analizy empirycznej głównych gałęzi transportu z punktu widzenia obronności: transportu drogowego i kolejowego. Pozwoliło to sformułować kilka wniosków. Polska po latach dostosowywania swego systemu transportowego do minimalnych wymagań współczesnego państwa powinna, współtworząc europejski system transportowy, jasno określić swe priorytety i dążyć do ich realizacji. Należy poważnie rozważać konsekwencje każdej decyzji w zakresie modelowania przebiegu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, ponieważ są to decyzje nieodwracalne, które rzutują na sytuację geopolityczną przez wiele dziesiątków lat.

EN Transport is a complex system, conditioned by many factors both internal and external. This condition affects the functioning of the state, thus determining opportunities for economic development and defence potential. The purpose of this article is to demonstrate that a properly conducted policy of investment in transport is of great importance, not only for the economy but also for the defence of the state. The aim was achieved by carrying out theoretical analysis in relation to the concept of the transport system and its determinants, and empirical analysis of the main modes of transport from the point of view of defence: road and rail transport. This made it possible to formulate some conclusions. Poland, after years of adapting its transport system with the minimum requirements of the modern state, co-created a European transport system to clearly define its priorities and strive to achieve them. These issues need serious consideration in any decision regarding modelling the course of international routes, as this can have serious consequences due to irreversible decisions which affect the geopolitical situation for many decades.

Data udostępnienia online

26.10.2017

Strony (od-do)

98 - 115

DOI

10.5604/01.3001.0010.7972

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=158796

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Publikacja indeksowana w

BazTech