Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE : wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The scope of application of the General Data Protection Regulation and Directive 2016/680/EU: challenges relating to separating the state's measures in the area of national and public security

Year of publication

2017

Published in

Europejski Przegląd Sądowy

Journal year: 2017 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Unia Europejska (UE)
EN
  • European Union
  • Law
  • National security
  • Public security
  • Personal data protection
Abstract

PL Pojęcie bezpieczeństwa narodowego jest kluczowe dla rozdzielenia kompetencji prawodawczych Unii Europejskiej i państw członkowskich. W prawie pierwotnym UE pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane. Ponadto, obok sformułowania "bezpieczeństwo narodowe" w prawie UE pojawiają się często pojęcia bliskoznaczne lub zbliżone zakresowo (np. bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa czy obrona narodowa), w zakresie których Unia może posiadać kompetencje do stanowienia prawa. Precyzyjne zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwa narodowego i wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE związanych z jego zapewnieniem będzie odgrywać istotną rolę w procesie transpozycji zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów dyrektywy 2016/680/UE do prawa krajowego. Celem niniejszego artykułu jest rozpoczęcie dyskusji i spojrzenie na pojęcie "bezpieczeństwa narodowego" przez pryzmat doktryny nauk o bezpieczeństwie - interdyscyplinarny kontekst może przyczynić się do precyzyjniejszego zdefiniowania zakresu stosowania dyrektywy przez polskiego ustawodawcę.

EN Neither Directive 2016/680/EU, nor primary law defi ne the concepts of national and public security. What is crucial for the process of transposition is separating states' activity constituting measures in the area of national security, which are not classified as measures within the scope of public security. The flexible and dynamic nature of priorities, resulting from the volatility of threats to national security, impede a dichotomous division. Using the typology proposed by J. Marczak, the range of measures falling within the scope of national security may be defined as those activities that relate to the protection and defence of key national values against external and internal threats, both military and non-military. It means protecting and defending key national interests of a state (such as national identity and integrity, territorial integrity and constitutional order).

Pages (from - to)

43 - 48

URL

https://www.profinfo.pl/sklep/europejski-przeglad-sadowy,7252,r,2017,nr,5.html#7

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0