Processing may take a few seconds...

Article


Title

Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Universal Territorial Defence basis of national security of the Republic of Poland

RU Vseobŝaâ territorialʹnaâ oborona - osnova nacionalʹnoj bezopasnosti Polʹširezûme

Year of publication

2017

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish | english | russian

Keywords
PL
  • Obrona terytorium kraju
  • System obronny państwa
  • Polska
  • Wojska obrony terytorialnej
Abstract

EN In order to provide effective, universal and spatial defense of the Polish State, and at the same time to carry out the collective defence tasks of the Alliance, it is indispensable to create a defense system with an effective deterrence potential. Effective defence requires effective coordination between the military and other state institutions. Territorial Defence as a component of a genuinely effective, modern military structure – included in the process of universal youth education and training, Polish Army reserve training, support to local communities and non-military cells in the event of a crisis (military or non-military), and during the war and possible occupation, protection and defence of important facilities and areas throughout the territory of the country, cooperation with regular operational units, and support units and civilian defence and defence structures, provide an effective and up-to-date defence of both military and non-military threats to national security.

RU Для обеспечения всеобщей готовности к обороне государства, и вместе с тем – реализации задач в рамках коллективной обороны Североатлантического альянса, необходимо располагать оборонной системой, имеющей эффективный сдерживающий потенциал. Важное звено в этой системе занимает территориальная оборона, являющаяся частью процесса всеобщего военно-патриотическое воспитания молодежи, подготовки резервов, поддержки местных сообществ и организаций, обеспечивающих защиту населения и имущества в случае возникновения кризиса (военного или невоенного). В военное время, а также перед угрозой возможной оккупации, задачей территориальной обороны является охрана важных объектов и районов на всей территории государства, взаимодействие с разными родами войск, и поддержка действий невоенных структур системы обороны.

PL Właściwym do zapewnienia powszechnej i przestrzennej gotowości obronnej państwa, a jednocześnie realizacji zadań w ramach obrony kolektywnej Sojuszu, jest system obronny, dysponujący efektywnym potencjałem odstraszania w którym ważne miejsce zajmuje obrona terytorialna, włączona w proces powszechnego wychowania i szkolenia wojskowego młodzieży, szkolenia rezerw, wsparcia lokalnych społeczności i układu pozamilitarnego w działaniach zapewniających ochronę ludności i mienia w sytuacji zaistnienia kryzysu (militarnego lub niemilitarnego), a w okresie wojny i ewentualnej okupacji prowadzenia ochrony i obrony ważnych obiektów i rejonów na całym terytorium kraju, współdziałania z wojskami operacyjnymi oraz wsparcia, a także elementami układu pozamilitarnego.

Pages (from - to)

37 - 49

Comments

Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0