Processing may take a few seconds...

Article


Title

Żołnierz na wojnie i po wojnie. Problematyka zachowań ludzkich

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Published in

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Journal year: 2019 | Journal number: nr 104

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Morale żołnierskie
  • Nerwice wojenne
  • Stres
  • Trauma
  • Wojna
  • Żołnierze
EN
  • Soldiers
  • Soldier’s ethics
  • War
  • War neuroses
Abstract

PL Artykuł stanowi wprowadzenie do studium zachowań ludzkich na wojnie i po wojnie. Dotyczy wyłącznie zachowań żołnierzy. Stare żołnierskie porzekadło mówi, że żołnierz na wojnie robi to, czego nauczył się w czasie pokoju. Wojna jest nieubłaganym, surowym weryfikatorem poziomu wyszkolenia dowództw i sztabów oraz wojsk. Autor skupił swą uwagę na problematyce zjawiska kryzysu pierwszego dnia wojny, relacjach międzyludzkich, oswajaniu śmierci, stresie bojowym, roli dowódców, problemach z przystosowaniem żołnierzy do funkcjonowania po powrocie z wojny. Starał się ukazać różnorodność ludzkich zachowań, wskazując na pozytywne i pożądane cechy, piętnując zjawiska negatywne.

EN The article is an introduction to the study of human behavior during the war and after the war. Applies only to the behavior of soldiers. An old soldier’s adage says that a soldier in thewar does what he learned in training in peacetime. War is an inexorable, rigorous verifier ofthe level of training commands and staffs and troops. The author focused his attention on the issues of crisis on the first day of war, interpersonal relations, taming death, combat stress, the roleof commanders, problems with adapting soldiers to function after returning from the war. The author tried to show the diversity of human behavior, pointing to positive and desirable traits, branding negative phenomena

Pages (from - to)

215 - 233

DOI

10.18778/0208-6050.104.12

URL

https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/6301/5929

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0