Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Żołnierz na wojnie i po wojnie. Problematyka zachowań ludzkich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Rocznik: 2019 | Numer: nr 104

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Morale żołnierskie
  • Nerwice wojenne
  • Stres
  • Trauma
  • Wojna
  • Żołnierze
EN
  • Soldiers
  • Soldier’s ethics
  • War
  • War neuroses
Streszczenie

PL Artykuł stanowi wprowadzenie do studium zachowań ludzkich na wojnie i po wojnie. Dotyczy wyłącznie zachowań żołnierzy. Stare żołnierskie porzekadło mówi, że żołnierz na wojnie robi to, czego nauczył się w czasie pokoju. Wojna jest nieubłaganym, surowym weryfikatorem poziomu wyszkolenia dowództw i sztabów oraz wojsk. Autor skupił swą uwagę na problematyce zjawiska kryzysu pierwszego dnia wojny, relacjach międzyludzkich, oswajaniu śmierci, stresie bojowym, roli dowódców, problemach z przystosowaniem żołnierzy do funkcjonowania po powrocie z wojny. Starał się ukazać różnorodność ludzkich zachowań, wskazując na pozytywne i pożądane cechy, piętnując zjawiska negatywne.

EN The article is an introduction to the study of human behavior during the war and after the war. Applies only to the behavior of soldiers. An old soldier’s adage says that a soldier in thewar does what he learned in training in peacetime. War is an inexorable, rigorous verifier ofthe level of training commands and staffs and troops. The author focused his attention on the issues of crisis on the first day of war, interpersonal relations, taming death, combat stress, the roleof commanders, problems with adapting soldiers to function after returning from the war. The author tried to show the diversity of human behavior, pointing to positive and desirable traits, branding negative phenomena

Strony (od-do)

215 - 233

DOI

10.18778/0208-6050.104.12

URL

https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/6301/5929

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0