Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych : współczesność a okres Polski Ludowej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Rights and obligations of professional soldiers : the present and the period of Polish People`s Republic

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2020 | Tom: t. 270 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Siły zbrojne
  • Polska
  • Prawo wojskowe
  • PRL
  • Ustawa
  • Żołnierze
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z uprawnieniami oraz obowiązkami żołnierzy zawodowych. Autor zakreślił okres przedmiotowej analizy na lata obecne oraz okres Polski Ludowej. Głównym założeniem było poddanie analizie dwóch ustaw pragmatycznych dotyczących służby żołnierzy zawodowych. Na gruncie przepisów ustawy z 1970 i 2003 r. Autor dokonał porównania tożsamych uregulowań określonych praw i obowiązków nałożonych na żołnierzy zawodowych. Wynikające z tego tytułu różnice wynikają jednoznacznie z charakteru Sił Zbrojnych w analizowanych okresach oraz sytuacji geopolitycznej Polski.

EN The article presents the issues related to the rights and obligations of professional soldiers. The author sets the period of the subject analysis for the present years and the period of People's Poland. The main assumption was to analyze two pragmatic laws regarding the service of professional soldiers. On the basis of the provisions of the Act of 1970 and 2003, the author compared the identical regulations of given rights and obligationsimposed on professional soldiers. The resulting differences are clear from the nature of the Armed Forces in given periods and the geopolitical situation of Poland.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

61 - 77

DOI

10.34752/mpvn-ea93

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/60/68

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia na stronach 76-77.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0