Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Komunikacja strategiczna w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w naukach o bezpieczeństwie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 3 ] Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Wariant tytułu

EN Strategic communication in management and quality sciences and in security sciences

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1(14)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja
  • Informacja
  • Komunikacja społeczna
  • Komunikacja strategiczna
  • Media masowe
  • Public relations
EN
  • Military security
  • Public relations
Streszczenie

PL W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do znaczenia komunikacji strategicznej w budowaniu wizerunku państwa czy innego podmiotu, co ma na celu realizowanie przyjętej strategii wśród odbiorców masowych, zogniskowanych zarówno wokół jedności narodu, jak i wspólnoty międzynarodowej. W opracowaniu wskazano typy, rodzaje i funkcje strategii, odnosząc się do pojęć komunikacji strategicznej i wiedzy z zakresu public relations. Celem opracowania jest wskazanie różnicy pomiędzy strategią komunikacyjną w naukach o zarządzaniu i jakości (PR) a strategią komunikacyjną w naukach o bezpieczeństwie. W dobie rozwijającej się technologii i masowego przepływu informacji budowanie mocarstwa cywilnego, w oparciu o miękkie zasoby państw, wydaje się powszechną strategią obecności na rynku międzynarodowym, co czyni wybraną tematykę aktualną i potrzebną społecznie. W pracy odniesiono się zatem do cywilnej i militarnej płaszczyzny prowadzonych działań informacyjnych.

EN The presented study refers to the importance of strategic communication in building the image of a state or other entity which aims to implement the adopted strategy among mass recipients, focused both on the unity of the nation and the international community. The study identifies the types, kinds and functions of the strategy, referring to the concepts of strategic communication and knowledge in the field of public relations. The aim of the study is to indicate the difference between a communication strategy in management and quality (PR) science and a communication strategy in security sciences. In the era of developing technology and the mass flow of information, building a civilian power, based on the soft resources of states, seems to be a universal strategy of presence on the international market which makes the current and socially necessary subject matter selected. The work referred to the civil and military plane of information activities.

Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

193 - 202

DOI

10.32039/WSZOP/1895-3794-2018-17

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 202.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]