Processing may take a few seconds...

Article


Title

Komunikacja strategiczna w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w naukach o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 3 ] Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Strategic communication in management and quality sciences and in security sciences

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1(14)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja
  • Informacja
  • Komunikacja społeczna
  • Komunikacja strategiczna
  • Media masowe
  • Public relations
EN
  • Military security
  • Public relations
Abstract

PL W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do znaczenia komunikacji strategicznej w budowaniu wizerunku państwa czy innego podmiotu, co ma na celu realizowanie przyjętej strategii wśród odbiorców masowych, zogniskowanych zarówno wokół jedności narodu, jak i wspólnoty międzynarodowej. W opracowaniu wskazano typy, rodzaje i funkcje strategii, odnosząc się do pojęć komunikacji strategicznej i wiedzy z zakresu public relations. Celem opracowania jest wskazanie różnicy pomiędzy strategią komunikacyjną w naukach o zarządzaniu i jakości (PR) a strategią komunikacyjną w naukach o bezpieczeństwie. W dobie rozwijającej się technologii i masowego przepływu informacji budowanie mocarstwa cywilnego, w oparciu o miękkie zasoby państw, wydaje się powszechną strategią obecności na rynku międzynarodowym, co czyni wybraną tematykę aktualną i potrzebną społecznie. W pracy odniesiono się zatem do cywilnej i militarnej płaszczyzny prowadzonych działań informacyjnych.

EN The presented study refers to the importance of strategic communication in building the image of a state or other entity which aims to implement the adopted strategy among mass recipients, focused both on the unity of the nation and the international community. The study identifies the types, kinds and functions of the strategy, referring to the concepts of strategic communication and knowledge in the field of public relations. The aim of the study is to indicate the difference between a communication strategy in management and quality (PR) science and a communication strategy in security sciences. In the era of developing technology and the mass flow of information, building a civilian power, based on the soft resources of states, seems to be a universal strategy of presence on the international market which makes the current and socially necessary subject matter selected. The work referred to the civil and military plane of information activities.

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

193 - 202

DOI

10.32039/WSZOP/1895-3794-2018-17

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 202.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0