Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kompetencje społeczne kadry dowódczej oficerów Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa militarnego Polski

Authors

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Social competencies of the staff of steering officers of the polish armed forces in the military safety system of Poland

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1(14)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Dowodzenie (wojsko)
 • Dowódcy
 • Kompetencje społeczne
 • Siły zbrojne
 • Wojska lądowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Polska
EN
 • Military leadership
 • Military security
 • Social skills
 • Armed forces
 • Land forces
 • Poland
Abstract

PL Opracowanie stanowi próbę oceny poziomu kompetencji społecznych oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa militarnego. Inspiracją do podjęcia badań dotyczących roli kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP jest trwający proces profesjonalizacji sił zbrojnych, w szczególności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dociekania badawcze ukierunkowane są w obszarze udziału kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych w Sił Zbrojnych RP w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa militarnego. Założeniem realizacji niniejszej publikacji jest m.in. analiza poziomu świadomości zainteresowanych, co do swoich słabych i silnych stron posiadanego profilu kompetencji społecznych w kontekście wykonywania zadań służbowych w warunkach zagrożeń militarnych. Pozyskane informacje w toku prowadzonych badań pozwoliły dostarczyć interesujących danych dotyczących, jakości i przydatności profilu kompetencji społecznych w rozwoju kariery zawodowej kadry dowódczej oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.

EN The study is an attempt to assess the level of social competence of junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the military security system. The inspiration to undertake research on the role of social competences in the career of the junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces is the ongoing process of professionalization of the armed forces, in particular in the area of human resources management. Research inquiries are focused on the participation of social competences in the career of junior commander officers in the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the aspect of threats to military security. The assumption of this publication is, among others, the analysis of the level of awareness of the interested, as to their strengths and weaknesses, of the profile of social competences held in the context of performing official tasks in conditions of military threats. The information obtained during the research allowed us to provide interesting data on the quality and usefulness of the social competence profile in the career development of the commanding staff of officers of the Polish Armed Land Forces.

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

203 - 215

DOI

10.32039/WSZOP/1895-3794-2018-16

Comments

Bibliografia na stronach 214-215.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0