Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kompetencje społeczne kadry dowódczej oficerów Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa militarnego Polski

Autorzy

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Wariant tytułu

EN Social competencies of the staff of steering officers of the polish armed forces in the military safety system of Poland

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1(14)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Dowodzenie (wojsko)
 • Dowódcy
 • Kompetencje społeczne
 • Siły zbrojne
 • Wojska lądowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Polska
EN
 • Military leadership
 • Military security
 • Social skills
 • Armed forces
 • Land forces
 • Poland
Streszczenie

PL Opracowanie stanowi próbę oceny poziomu kompetencji społecznych oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa militarnego. Inspiracją do podjęcia badań dotyczących roli kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP jest trwający proces profesjonalizacji sił zbrojnych, w szczególności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dociekania badawcze ukierunkowane są w obszarze udziału kompetencji społecznych w karierze zawodowej oficerów młodszych kadry dowódczej Wojsk Lądowych w Sił Zbrojnych RP w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa militarnego. Założeniem realizacji niniejszej publikacji jest m.in. analiza poziomu świadomości zainteresowanych, co do swoich słabych i silnych stron posiadanego profilu kompetencji społecznych w kontekście wykonywania zadań służbowych w warunkach zagrożeń militarnych. Pozyskane informacje w toku prowadzonych badań pozwoliły dostarczyć interesujących danych dotyczących, jakości i przydatności profilu kompetencji społecznych w rozwoju kariery zawodowej kadry dowódczej oficerów Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP.

EN The study is an attempt to assess the level of social competence of junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the military security system. The inspiration to undertake research on the role of social competences in the career of the junior commander officers of the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces is the ongoing process of professionalization of the armed forces, in particular in the area of human resources management. Research inquiries are focused on the participation of social competences in the career of junior commander officers in the Armed Forces of the Republic of Poland Land Forces in the aspect of threats to military security. The assumption of this publication is, among others, the analysis of the level of awareness of the interested, as to their strengths and weaknesses, of the profile of social competences held in the context of performing official tasks in conditions of military threats. The information obtained during the research allowed us to provide interesting data on the quality and usefulness of the social competence profile in the career development of the commanding staff of officers of the Polish Armed Land Forces.

Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

203 - 215

DOI

10.32039/WSZOP/1895-3794-2018-16

Uwagi

Bibliografia na stronach 214-215.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0