Processing may take a few seconds...

Article


Title

System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Polish national security system - Legal and organizational aspects

Year of publication

2019

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 268 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
EN
  • Defence capability of a State
  • National security
  • Poland
Abstract

PL Złożony i wielopłaszczyznowy charakter misji, celów i zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa sprawia, że ich podmiotowym (organizacyjnym) odpowiednikiem powinien być jednolity, kolektywny i uporządkowany zbiór elementów, zdolny do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i okolicznościach funkcjonowania państwa. Zbiór elementów, na którym opisujemy dowolny system, a takim zbiorem może być również państwo, składa się z wielu odrębnych organizacji, które jednak razem wzięte organizacji nie tworzą. A dzieje się to za przyczyną m.in. i tego, że organizacje te, podlegając prawu państwowemu, działają tylko w zakresie swoich właściwości, odrębnie od siebie, a nawet ze sobą „konkurują”, choć na szczęście na ogół współpracują. Nie wytwarzają jednak produktu w myśl jednolitego celu, co sprawia, że nie tworzą razem jakiejś celowej organizacji wyższej natury. Można jednak, ze zbioru różnych podmiotów, jakim jest państwo, wyodrębnić celowo określony układ elementów, który charakteryzować będą występujące między nimi sprzężenia i wzajemne powiązania wyrażające jakieś uporządkowanie, służące realizacji misji z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jest to możliwe przez zapewnienie odpowiedniej koordynacji, która jest rolą organów administracji publicznej. Ta jednak, aby mogła tej roli podołać musi, zgodnie z zasadą jej działania na podstawie prawa i w ramach prawa, posiadać stosowne kompetencje (uprawnienia i obowiązki), które mogą jej przysługiwać na mocy aktów prawa obowiązującego w państwie. Jednak ustalenie owych kompetencji nie będzie z kolei możliwe bez uświadomienia sobie istoty bezpieczeństwa narodowego oraz tworu powołanego w celu jego zapewnienia, tj. systemu bezpieczeństwa narodowego.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasadniczych (wybranych)wniosków z dotychczasowych badań autora dotyczących problematyki obecnego stanu i koncepcji zbudowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP

EN The complex and multifaceted nature of the mission, goals and tasks of the state in the field of security means that their subjective (organizational) counterpart should be a uniform, collective and orderly set of elements, capable of coordinated action in all conditions and circumstances of the functioning of the state.A set of elements, on which any system is described, such a set can also be a state, consist of many different organizations, which, however, are together. And this happens too important, among others and the fact that these organizations are subject to state law, they cover only within their competence, they differ from each other and even "compete" with each other, although fortunately they cooperate on cooperation. Do not produce the same product in thoughts of a uniform goal, which means that they are not connected together. However, you can use different sets, as it is the state, to deliberately extract a set of systems of elements that is characterized by interrelationships between them and interrelationships expressed by different formulation, configuration of implementation in the field of national security. This is possible thanks to the available coordination, which is the role of public administration. The same, in order to be able to cope with this role, must comply with the principle of action on the basis of law and within the law, have the appropriate competences (rights and obligations), However, these competences will not be possible in turn without realizing the essence of national security and the creation forced in purpose of its use, i.e. the national security system.The purpose of the article is to present the main (selected) reports from previous research on problems related to the current state and design of the constructed national security system of the Republic of Poland.

Pages (from - to)

5 - 33

DOI

10.34752/gy7c-tk94

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/3

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2019

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0