Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problematyka migracji wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The problem of migration as an educational challenge for security

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Migracje
  • Polska
  • Uchodźcy
Abstract

PL Zachodzące zmiany społeczno-kulturowe, wynikające z nich wyzwania i zagrożenia oraz postęp technologiczny zmieniają rolę i znaczenie edukacji w wymiarze jednostkowym i społecznym. Jednym z wyzwań jest wzmożona migracja, która stawia szkołę przed problemem edukacji i inkluzji imigrantów i ich dzieci do polskiego społeczeństwa oraz wykształcenia w uczniach postaw otwartości i tolerancji na innych ludzi i kultury. Odpowiednia polityka państwa oraz postawy uczniów i nauczycieli mogą przekuć zagrożenie w szansę na wykształcenie uczniów kierujących się wartościami otwartości oraz poszanowania drugiego człowieka. W opracowaniu postawiono następujące pytanie badawcze : Jaka jest polityka Polski w zakresie integracji dzieci i młodzieży rodzin imigrantów? Jaką rolę pełni szkoła w zakresie integracji imigrantów? W celu odpowiedzi na powyższe pytania dokonano analizy polityki integracyjnej Polski w dziedzinie edukacji głównie na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także w szkołach wyższych i w ramach kształcenia ustawicznego. Analizie poddano również podejście wielokulturowe przyjęte przez polską szkołę z punktu widzenia imigrantów oraz społeczeństwa przyjmującego.

Pages (from - to)

248 - 259

Book

Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0