Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Aspekty militarne w działalności kosmicznej (space security)

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Military aspects in space activity (space security)

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

Rocznik: 2018 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Historia
  • Operacje powietrzno-kosmiczne
  • Prawo kosmiczne
  • Przestrzeń kosmiczna
Streszczenie

PL Pojęcie „space security” uległo rozszerzeniu i dziś obejmuje też użycie systemów kosmicznych dla celów obronnych (ang. Outer Space for Security), sposobów ochrony urządzeń kosmicznych i systemów przed naturalnym lub spowodowanym przez człowieka ryzykiem i zapewnienie, co do zrównoważonego rozwoju działań kosmicznych(ang. sustainability). Rozwinięte technicznie państwa są już niemal całkowicie uzależnione od przestrzeni kosmicznej, w której znajdują się urządzenia zapewniające łączność (cywilną i wojskową) umożliwiające przekazywanie m.in. danych meteorologicznych oraz informacji o położeniu samolotów, statków i obiektów kosmicznych. Uderzenie w te systemy oznacza nie tylko oślepienie armii, ale także paraliż całych państw. Trwający nadal wyścig zbrojeń w Kosmosie nie do końca jest ograniczany porozumieniami międzynarodowymi. Tak np. brak umów co do umieszczania w Kosmosie lub na Ziemi broni, której cele znajdują się w przestrzeni kosmicznej. Kolejnym zagrożeniem są szczątki kosmiczne, które potencjalnie ograniczają przyszłą zdolność do używania przestrzeni kosmicznej, czy urządzenia znajdujące się zbyt blisko Ziemi, zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Dlatego tak ważną rolę odgrywać może koncepcja globalnego security. Polega ona na ścisłej współpracy państw, m.in. poprzez przekazywanie informacji, organizowanie transferów bezpiecznych urządzeń, wspólnych operacji oraz tworzeniu tzw. standardów harmonizacji technologii. Współpraca taka jest konieczna z uwagi na przedsięwzięcia, które wymagają wysokiego poziomu technologii, a których koszt często wykracza poza możliwości finansowe jednego kraju. Być może zatrzymanie wyścigu zbrojeń w Kosmosie nastąpi za sprawą ekonomii; to przecież wzrastające lawinowo koszty amerykańsko-radzieckiej rywalizacji wojskowej doprowadziły do bankructwa i rozwiązania ZSRR w roku 1991. Ten sam los może spotkać inne państwa, w tym Chiny, w wypadku realizacji ich ambitnych, ale bardzo drogich programów zbrojeń kosmicznych. W odniesieniu do obecnego kontrowersyjnego stanowiska USA w kwestii zbrojeń kosmicznych, można mieć nadzieję, że zwycięży tam opcja na rzecz pokojowego wykorzystania Kosmosu, gdyż wojna w Kosmosie może także Stanom Zjednoczonym przynieść nieobliczalne straty.

EN The concept of „space security” has been broadened to include the use of space systems for defence purposes (Outer Space for Security), means of protecting space equipment and systems against natural or man-made risks and ensuring the sustainable development of space activities. Technically developed states are already almost entirely dependent on space for communication equipment (civil and military) to transmit, inter alia, meteorological data and location information on aircraft, vessels and space objects. Hitting these systems means not only blinding the army, but also paralysis of whole countries. The continuing arms race in space is not entirely limited by international agreements. For example, there are no agreements on the placement in space or on Earth of weapons whose targets are in space. Another threat is the space debris, which potentially limit the future ability to use space, or equipment that is too close to the Earth, threatening the health and lives of people. That is why the concept of global security can play such an important role. It is based on close cooperation between countries, inter alia, through the transfer of information, the organisation of transfers of secure devices, joint operations and the creation of so-called technology harmonisation standards. Such cooperation is necessary in view of projects which require a high level of technology, and the cost of which often exceeds the financial capabilities of one country. Perhaps the stopping of the arms race in space will be due to economics; after all, it was the avalanche costs of the US-Soviet military rivalry that led to cy and the dissolution of the USSR in 1993. The same fate may happen to other countries, including China, if their ambitious, but very expensive space armament programmes are implemented. With regard to the current controversial US position on space armaments, it is to be hoped that the option for the peaceful use of space will prevail there, as the war in space may also result in incalculable losses for the United States.

Strony (od-do)

5 - 29

URL

https://pk.gov.pl/wojskowy-przeglad-prawniczy/opublikowane-numery-2/2018/numer-4-2018-2/

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0