Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Finansowanie zadań obronnych realizowanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Finansowanie
  • Przygotowania obronne państwa
  • Samorząd terytorialny
Abstract

PL Stosowane obecnie w Polsce procedury planowania i realizacji wydatków obronnych zostały ukształtowane po 1989 roku w ramach transformacji politycznej i gospodarczej. Celem zmian było zapewnienie większej przejrzystości i kontroli nad sferą finansowania systemu obronnego państwa zgodnie ze standardami NATO. Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. sposób realizacji dochodów jak i wydatków na cele publiczne, do których zalicza się obronę narodową, określa ustawa budżetowa . Ustawa ta określa nie tylko zasady i tryb gromadzenia zasobów pieniężnych objętych budżetem państwa oraz wydatkowanie tych zasobów na finansowanie wszystkich zadań wynikających z funkcji państwa (również na obronę narodową), ale także ustala formy organizacyjno-prawne jednostek realizujących te zadania. Właściwe zaprojektowanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań obronnych zawartych w programach obronnych jest fundamentalną częścią programowania obronnego. Przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe przewidziane do realizacji w czasie pokoju (m. in. w województwie) mające na celu przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do wykonywania własnych zadań obronnych oraz na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny obejmuje Program pozamilitarnych przygotowań obronnych RP, na podstawie którego tworzy się programy wojewódzkie. Podstawą do jego opracowania jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego . Przedsięwzięcia wymienione w ww. programie mają na celu również zbilansowanie potrzeb obronnych z możliwościami ekonomicznymi Polski, określenie w dłuższej pespektywie nakładów na obronę narodową oraz racjonalizację ich wykorzystania, a także wdrożenie na wszystkich szczeblach administracji państwowej jednolitego systemu planowania i programowania obronnego. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań … ustaliło tryb i ogólne zasady planowania obronnego, a więc ww. program opracowywano od 2003 roku co dwa lata na sześcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym. Nie było to niestety zbieżne z planowaniem obronnym w NATO polegającym na opracowywaniu programów obronnych co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny i obecne programy obowiązują na lata 2013-2022. Ustalono również obowiązek opracowywania programów niższego rzędu, tj. działów administracji rządowej, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej oraz województw . Przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe zawarte w PPPO nie ujmują przedsięwzięć zawartych w odrębnym Programie doskonalenia obrony cywilnej, tworzonego na szczeblu województwa przez szefa OC województwa (wojewodę).

Pages (from - to)

201 - 223

URL

https://www.researchgate.net/publication/339816579_Finansowanie_zadan_obronnych_realizowanych_przez_organy_administracji_publicznej_i_przedsiebiorcow_na_szczeblu_wojewodzkim_wydanie_II_Financing_of_defense_tasks_implemented_by_public_administration_bo

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0