Processing may take a few seconds...

Article


Title

Edukacja wojskowa w ocenie uczniów klas mundurowych szkół średnich a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J. Paedagogia-Psychologia

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 32 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Młodzież
 • Uczniowie szkół średnich
 • Program nauczania
EN
 • Education for safety
 • Military education
 • Students
 • Uniformed classes
 • War Studies University
Abstract

PL Funkcjonujące od kilku lat w polskich szkołach średnich klasy o profilu wojskowym (zwane także klasami mundurowymi) działały dotychczas w oparciu o autorskie programy nauczania, które często okazywały się niespójne i nieprzystające do standardów stosowanych obecnie w Siłach Zbrojnych RP. Postanowiono zatem wprowadzić program pilotażowy przedmiotu edukacja wojskowa dla wybranych szkół średnich prowadzących klasy mundurowe. Akademia Sztuki Wojennej, sprawując nadzór merytoryczny nad tym programem, dokonuje bieżących analiz na podstawie sondaży przeprowadzanych zarówno wśród nauczycieli i kadry instruktorskiej, jak i wśród uczniów. Dążąc do ukazania pedagogicznych skutków prowadzonych działań, postanowiłem skupić się na subiektywnych opiniach badanej młodzieży. Podjętą problematykę przedstawiłem za pomocą odpowiednio dobranych kategorii na tle uwarunkowań demograficzno-społecznych.

EN Military classes that have been functioning in Polish secondary schools for several years (also called uniformed classes) have so far acted on the basis of proprietary curricula, which often turned out to be inconsistent and inconsistent with the standards currently applied in the Polish Armed Forces. Therefore, it was decided to introduce a pilot program of the subject of military education for selected high schools that run uniformed classes. The Academy of War Art, in charge of substantive supervision over this program, conducts ongoing analyzes, conducting successive surveys among both teachers and instructors, as well as among students. Aiming to show the pedagogical effects of the activities, I decided to focus on the subjective opinions of the examined youth. I presented the subject matter by means of appropriately selected categories against the background of demographic and social conditions.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

115 - 133

DOI

10.17951/j.2019.32.3.115-133

URL

https://journals.umcs.pl/j/article/view/8227/7053

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0