Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dzieje wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w historiografii ostatnich trzech dekad

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN History of the Army of Polish Armed Forces in West in Historiography last three decades

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 49 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Historiografia
  • Polska
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
  • Wojsko
Streszczenie

PL Artykuł poświęcony jest historiografii wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ostatnich trzech dekadach. Autor omawia zmiany jakie nastąpiły w historiografii tego tematu w momencie odzyskania niepodległości przez Polskę w latach 1989–1990. Analizuje wspomnienia oraz nowe monografie poświęcone poszczególnym rodzajom broni i służb, wyższym związkom taktycznym, dywizjom i brygadom oraz pułkom, wybranym aspektom formowania i funkcjonowania wojska oraz jego udziału w działaniach wojennych, ponadto prace z zakresu biografistyki wojskowej, a także edycje źródeł. Opisuje zarówno prace historyków polskich, jak i autorów zagranicznych.

EN The subject of the article is the historiography of the Army of the Polish Armed Forces in the West in the last three decades. The author discusses the changes that took place in the historiography of this subject at the moment when Poland regained independence in 1989–1990. He analyzes memories and new monographs regarding branches – the Arms and the Services, higher tactical commands, divisions, brigades and regiments, selected aspects of formation and functioning of the Army and its participation in militaryoperations, military biography and source editions. It describes both the work of Polish historians and foreign authors.

Strony (od-do)

107 - 127

DOI

10.12775//KLIO.2019.016

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2019.016/17741

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Publikacja indeksowana w

Erih Plus | Bazhum | CEEOL