Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w ramach operacji poza granicami kraju na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje humanitarne
  • Operacje pokojowe
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
  • Współpraca cywilno-wojskowa
EN
  • Civil-military cooperation
  • Humanitarian operations
  • Polish Military Contingents
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych i teoretycznych aspektów współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedstawione doświadczenia zostały zgromadzone podczas realizacji zadań operacyjnych Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Konflikty zbrojne i wojny na stałe wpisały się w kalendarz XXI w. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach stabilizacyjnych i reagowania kryzysowego wskazał, że użycie siły militarnej powinno być wsparte elementami współpracy cywilno-wojskowej

EN The article aims to provide knowledge covering practical and theoretical aspects of civil- -military cooperation (CIMIC) in the process of maintaining international security. The presented experiences were collected during conducting operational tasks by the Polish Military Contingents outside Poland. Armed conflicts and wars are permanently included in the 21st century calendar. The participation of the Polish Armed Forces in stabilization operations and crisis response operations have indicated that the use of military force should be supported by elements of civil-military cooperation.

RU статье указаны практические и теоретические аспекты гражданско-военного сотрудничества (Civil-Military Co-operation – CIMIC) в процессе обеспечения международной безопасности. Представленный опыт был приобретен во время выполненияоперативных задач польских военных контингентов за пределами государства. Вооруженные конфликты и войны не исчезли с повестки дня в XXI веке. Опыт участия Вооруженных сил Польши в проведении операций кризисного реагирования и операций по стабилизации показывает, что использование военной силы должно сопровождаться действиями в сфере гражданско-военного сотрудничества.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

141 - 159

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/2018-3/btip2018-3-elak.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0