Processing may take a few seconds...

Article


Title

The essence of interdisciplinary research

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Journal year: 2018 | Journal number: 2 (7)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Interdisciplinarity
  • Methods of research
  • Multidisciplinarity
  • Social sciences
PL
  • Badania naukowe
  • Nauki społeczne
  • Metodologia
  • Metody badawcze
  • Interdyscyplinarność
Abstract

EN The categories of interdisciplinarity, as well as the similar categories of multidisci-plinarity and transdisciplinarity, are relatively young language resources, although in many scientific disciplines are already quite weak (especially in the humanities), in the other, however, (in the social sciences), it seems that is only just emerging. This article will be devoted to this issue, with particular focus on the analysis of interdisciplinarity as a key to broad, multi-faceted research.The postulate of interdisciplinarity is, in a sense, a response to the challenges aris-ing in the process of the development of science. First, as a response to the internal dis-course on science –the crisis expressed in the progressive professionalization, specializa-tion and institutionalisation of research. Secondly, as a response to the challenges faced in learning, in view of the fact that reality, its nature and structure, are becoming more complex and thus more difficult for scientific exploration. Interdisciplinarity means to focus attention on issues that are located at the intersection of the different disciplines. In this way, an attempt is made to break free from the narrow, deep single-discipline ap-proach to complex issues and the many ensuing restrictions.Generally, interdisciplinarity, as demands reality across scientific disciplines, is, in a sense,added value. This is due to the fact that an overview of the test of reality from the perspective of the various branches of scientific broadens, deepens, modifies and clarifies the research results, which science is certainly beneficial.

PL Kategoria interdyscyplinarności(znana też w języku polskim jako międzydyscyplinarności), podobnie jak zbliżona do niej kategoria multidyscyplinarności (inaczej też wielodyscyplinarności), jak również transdyscyplinarności, stanowi stosunkowo młody zasób językowy.Chociaż w wielu gałęziach nauki (zwłaszcza w humanistyce)jest już dość utrwalony, w innych jednakże (w tym w naukach społecznych) wydaje się dopiero wyłaniającym się obszarem. Tej właśnie problematyce poświęcony jest ten artykuł, ze szczególnym ukierunkowaniem na interdyscyplinarność jako ,,klucz” do wieloaspektowych, szerokich w wymiarze badań naukowych.Postulat interdyscyplinarności jest, w pewnym sensie, reakcją na wyzwania rodzące się wraz z rozwojem nauki: po pierwsze, jako odpowiedź na dyskurs wewnętrzny o kryzysie nauki – na kryzys wyrażający się w postępującej profesjonalizacji, specjalizacji oraz instytucjonalizacji w zakresie badań naukowych; po drugie, jako odpowiedź na wyzwania stające przed nauką w związku z tym, że rzeczywistość w swym charakterze i strukturze staje się coraz bardziej złożona i tym samym trudniejsza do naukowej eksploracji. Interdyscyplinarność oznacza skoncentrowanie uwagi na zagadnieniach, które są zlokalizowane na styku różnych dyscyplin. W ten sposób próbowano uwolnić się od wąskiego, ugruntowanego w ramach jednej dziedziny wiedzy, podejścia do złożonych kwestii oraz wynikających z tego faktu wielu ograniczeń.Generalnie interdyscyplinarność jako postulat badania rzeczywistości ponad granicami dyscyplin naukowych stanowi w pewnym sensie wartość dodaną, ponie-waż ogląd badanej rzeczywistości z perspektywy różnych gałęzi naukowych poszerza, pogłębia, modyfikuje i precyzuje rezultaty badawcze, co dla nauki jest niewątpliwie korzystne.

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

69 - 84

DOI

10.15584/johass.2018.2.4

URL

http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/72018/full.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 82-83.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0