Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

PRZEGLĄD POLICYJNY

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (129)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • Crisis management
  • Local community
  • Resilience
  • Resistance formation
  • Threats
Abstract

PL Odporność w społecznościach lokalnych powinna być budowana na podstawie pozytywnych cech politycznych, ekonomicznych oraz społecznych. Pojęcie te koncentruje się na systemach społecznych, środkach wykorzystywanych przy realizacji czynności zapobiegawczych oraz koncepcji prowadzenia działań po wystąpieniu zagrożenia, które mają na celu zminimalizowanie strat. W niniejszym artykule odporność należy rozumieć jako zdolność społeczeństwa narażonego na zagrożenia do adaptacji w nowej sytuacji poprzez przeciwstawianie się lub wprowadzanie zmian w celu utrzymania akceptowanego poziomu egzystencji. Kształtowanie odporności na zagrożenia ma przede wszystkim na celu wzbudzić w społecznościach lokalnych zaangażowanie do działań ograniczających ryzyko wystąpienia zagrożenia.

EN Resilience in local communities should be built on positive political, economic and social attributes. This concept focuses on social systems, measures to be taken in the implementation of preventive actions, and the concept of risk-taking, which aims to play down losses. In this article, resistance is the ability of a vulnerable population to adapt to a new situation by opposing or making changes in order to maintain an acceptable level of existence. The development of resistance to threats is primarily aimed at engaging local communities in engaging in mitigation activities.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

54 - 65

URL

http://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/artykulypp12018/art_karinagrskaroej_skl.pdf

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0