Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

PRZEGLĄD POLICYJNY

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1 (129)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • Crisis management
  • Local community
  • Resilience
  • Resistance formation
  • Threats
Streszczenie

PL Odporność w społecznościach lokalnych powinna być budowana na podstawie pozytywnych cech politycznych, ekonomicznych oraz społecznych. Pojęcie te koncentruje się na systemach społecznych, środkach wykorzystywanych przy realizacji czynności zapobiegawczych oraz koncepcji prowadzenia działań po wystąpieniu zagrożenia, które mają na celu zminimalizowanie strat. W niniejszym artykule odporność należy rozumieć jako zdolność społeczeństwa narażonego na zagrożenia do adaptacji w nowej sytuacji poprzez przeciwstawianie się lub wprowadzanie zmian w celu utrzymania akceptowanego poziomu egzystencji. Kształtowanie odporności na zagrożenia ma przede wszystkim na celu wzbudzić w społecznościach lokalnych zaangażowanie do działań ograniczających ryzyko wystąpienia zagrożenia.

EN Resilience in local communities should be built on positive political, economic and social attributes. This concept focuses on social systems, measures to be taken in the implementation of preventive actions, and the concept of risk-taking, which aims to play down losses. In this article, resistance is the ability of a vulnerable population to adapt to a new situation by opposing or making changes in order to maintain an acceptable level of existence. The development of resistance to threats is primarily aimed at engaging local communities in engaging in mitigation activities.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

54 - 65

URL

http://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/artykulypp12018/art_karinagrskaroej_skl.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0